V rámci pilotného overovania multidisciplinárneho prístupu v praxi sa od marca 2022 do februára 2023 realizoval Program podpory a rozvoja multidisciplinárnej spolupráce v praxi (ďalej len “Program PaR MDS“).

Do Programu PaR MDS sa zapojilo celkovo 893 účastníkov z radov odborných a pedagogických zamestnancov a zástupcov štátnej správy a samosprávy.

Cieľom Programu PaR MDS bolo:

 • Rozvoj kľúčových kompetencií a zručností odborníkov v rôznych oblastiach pri poskytovaní odbornej starostlivosti o deti a ich rodiny.
 • Podpora systematického prepájania odborníkov za účelom zdieľania informácií a skúseností z praxe a rozvoja multidisciplinárnej spolupráce medzi odborníkmi z rezortu školstva ako aj ďalších rezortov.
 • Podpora spolupráce odborníkov so zákonnými zástupcami dieťaťa.
 • Podpora komunikácie a multidisciplinárnej spolupráce medzi riaditeľmi z organizácií v systéme PaP, ŠVZ, škôl, štátnej správy a samosprávy a rozvíjanie predpokladov pre uplatňovanie multidisciplinárneho prístupu na pracovisku.

Vďaka Programu PaR MDS si účastníci zlepšili svoje zručnosti v poskytovaných odborných činnostiach deťom a ich rodinám, prehĺbili si porozumenie princípov MDS a cez príklady dobrej praxe mali možnosť naučiť sa, ako efektívnejšie realizovať MDS v ich odbornej praxi. Program PaR MDS bol realizovaný on-line formou a tak umožnil stretnutie a vzájomné zdieľanie skúseností odborníkov zo všetkých krajov Slovenska.

Účastníkom boli v priebehu celého Programu PaR MDS ponúknuté v každom kraji 3 kolá regionálnych stretnutí, ktoré prebehli v celkovom počte 24. Okrem toho absolvovali 103 celoslovenských odborných tematických stretnutí na nasledovné témy:

 • Raná starostlivosť v poradenskom centre
 • Dyslexia a prediktory gramotnosti – depistáž a prevencia v základnej škole
 • Žiaci s problémami v učení a správaní na podklade ADHD / uplatňovanie MDP v rámci danej problematiky
 • Dieťa so zdravotným znevýhodnením v edukačnom procese
 • Špecifické potreby detí z náhradnej rodinnej starostlivosti a detí z CDR v edukačnom a poradenskom procese
 • Dieťa s poruchami FAS a FASD v edukačnom aj poradenskom procese
 • Podpora nadaného žiaka v ZŠ
 • Kids Skills – ako efektívne rozvíjať zručnosti detí a žiakov
 • Rodič ako právoplatný člen MDS pri podpore dieťaťa so ŠVVP
 • Narušená komunikačná schopnosť
 • Dieťa s odlišným materinským jazykom (dieťa cudzincov)
 • Dieťa s rómskym materinským jazykom / Dieťa z MRK/SZP
 • Dieťa s úzkostnými prejavmi v poradenskom a edukačnom procese
 • Pomoc deťom s narušenými vzťahmi v rodine a deťom z dysfunkčného rodinného prostredia/uplatňovanie MDP v rámci danej problematiky
 • Emocionálne problémy pubescentov a problémy dospievania
 • Radikalizácia a extrémizmus
 • Traumatizácia u detí a trauma informovaný prístup k deťom v edukačnom a poradenskom procese
 • Sexuálne zneužívanie detí (CSA) z pohľadu edukačného a poradenského procesu
 • Krízová intervencia
 • Kariérové poradenstvo naprieč vzdelávaním v školskom systéme
 • Vypočúvanie dieťaťa predškolského a mladšieho školského veku pred štátnymi orgánmi
 • MDS v téme radikalizácie a extrémizmu so zameraním na prácu s mládežou

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.