vyštudovala psychológiu na FF UK a vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje od roku 1988. Zaoberá sa témami integrácie a inklúzie, postojmi k minoritám, otázkami psychodiagnostiky a niektorými oblasťami kognitívneho vývinu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Je spoluzakladateľkou Detského centra VÚDPaP a v rokoch 1994 – 2018 bola jeho vedúcou.