pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, kde sa aktuálne venuje skúmaniu jazykových kompetencií detí a dlhodobo sledovaných typov gramotnosti (čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej) u žiakov základných škôl na Slovensku.