sa vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie venuje výskumným úlohám v oblasti rizikového správania detí a mládeže (užívanie návykových látok, šikanovanie a iné sociálno-patologické javy), tvorbe a realizácii preventívnych programov zameraných na primárnu a sekundárnu prevenciu. Spolupracuje aj na medzinárodných projektoch v oblasti prevencie (EURONET) a v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Tiež sa podieľa na príprave koncepčných materiálov, expertíz a na metodickom vedení zariadení výchovného poradenstva a prevencie. Venuje sa poradenstvu pre deti a rodiny, supervízii a vzdelávaniu.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.