absolvovala štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde zložila aj rigorózne skúšky v odbore klinická psychológia. Celá jej profesionálna dráha je spojená s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie. Úspešne viedla tri projekty VEGA zamerané na longitudinálne sledovanie kognitívneho a sociálno-emocionálneho vývinu žiakov so sluchovým postihnutím integrovane vzdelávaných v základných a stredných školách hlavného prúdu. Jeden projekt VEGA bol zameraný na overenie diagnostických postupov a zážitkového intervenčného programu na podporu sociálnej inklúzie nepočujúcich detí a adolescentov. V aktívnej spolupráci s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva reflektuje aktuálne potreby poradenskej praxe a odbornú starostlivosť o deti a ich rodiny obohacuje o najnovšie poznatky z výskumu. Je autorkou viacerých odborných článkov v domácich i zahraničných periodikách a zborníkoch.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.