Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pomáha pri domácom vzdelávaní

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, priamo riadená organizácia ministerstva školstva, je počas prerušenia vyučovania v školách nápomocný nielen učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom.

Novú formu podpory ponúkol ihneď po zatvorení škôl a zriadil krízové telefónne linky a mailovú komunikáciu pre rodičov, učiteľov, odborných zamestnancov. Prostredníctvom nich sa môžu pýtať, ako dieťaťu vysvetliť situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu COVID-19, ale aj ako ho vzdelávať doma, ak ide o dieťa so zmyslovým, zdravotným alebo iným znevýhodnením alebo má špecifické vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia a podobne). Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa, je dostupná samostatná telefonická linka 02 4488 1649 (v pracovných dňoch od 9.30 h do 14.30 h) a taktiež nonstop podpora prostredníctvom e-mailu koronavirus@vudpap.sk. Bezplatná telefonická zelená linka 0800 864 833 (pracovné dni od 9.00 do 18.00) je k dispozícii nielen rodičom, ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú a špeciálno-pedagogickú intervenciu.   „Na neočakávané situácie musíme byť pripravení. Všetci, ktorých sa to týka. Tentokrát sú to školy, rodiny, učitelia, deti, my všetci. Ak sme nemali čas pripraviť sa, musíme reagovať rýchlo, pružne, efektívne. Nemôžeme si dovoliť nechať ich v tom samých,“ hovorí riaditeľka VÚDPaP Janette Motlová.

Ďalšou oblasťou pomoci zo strany Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie sú usmernenia školským poradniam, ako robiť dištančnou formou priame klientské stretnutia alebo ako identifikovať rizikových klientov, ktorí potrebujú podporu na udržanie duševného zdravia.

Aktuálne VÚDPaP vydal sériu ďalších podporných materiálov. Spomenúť možno 11 dobrých rád pre rodičov ako sa učiť doma – medzi ne patrí napríklad prihliadanie na osobnostné vlastnosti dieťaťa, na počet a rôzny vek súrodencov či režim rodiny. Odporúčania pre učiteľov a rodičov prinášajú aj Zásady komunikácie učiteľ-rodič-žiak pri domácom vzdelávaní v mimoriadnej situácii. Pre žiakov 1. stupňa sa odporúčajú interaktívne a čo najnázornejšie formy zadávania úloh – krátka audio alebo video nahrávka od učiteľa, využívanie prierezových tém (napr. jedna téma: zvieratká v lese – využitie v matematike, slovenskom jazyku a prvouke).

Odporúčania sa zameriavajú aj na zmapovanie vývinu dieťaťa pred zápisom do základnej školy, keďže deti sa tento rok osobne nezúčastnia na zápise a rodičia tak nemusia vedieť, či sú ich deti školsky zrelé. Pre nich VÚDPaP sprístupnil aplikáciu www.welcome-idea.eu, kde si môžu online urobiť skríning dieťaťa a vytvoril taktiež špeciálnu mailovú schránku welcome@vudpap.sk, kde môžu dosiahnuté výsledky konzultovať priamo so psychologičkou. Následne dostanú rady, podnety a podporu, ako postupovať v najbližšom období.

Najväčšou výzvou pre VÚDPaP je práca s deťmi, ktoré sú v marginalizovaných rómskych komunitách a nemajú dostupnosť na internet, ani možnosť vytlačiť si pracovné listy. Preto pracovníci VÚDPaP aktuálne riešia, akým spôsobom naštartovať spoluprácu s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a komunitnými centrami. V záujme riešenia tohto problému VÚDPaP poskytuje online podporu pre odborných zamestnancov. Taktiež bol spustený online webinár, ako komunikovať s rodičmi z marginalizovaných rómskych komunít, ako im vysvetliť situáciu, čo ich čaká počas obdobia, keď sú deti doma a prístup k vzdelávaniu je oslabený.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.