METODIKA PRE PRÁCU S DEŤMI SO ŠVVP V PREDŠKOLSKOM ZARIADENÍ

Cieľom publikácie je poskytnúť pedagógom v materských školách informácie o podpore vzdelávania heterogénnych triednych kolektívov, v ktorých sú prítomné deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

V Metodike nájdete základné princípy inkluzívnej pedagogiky a možnosti jej uplatnenia v prostredí materskej školy. Rovnako zahŕňa špecifiká detí s rôznymi druhmi špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, vhodné aktivity pre deti podľa veku a úrovne rozvoja, skríningové dotazníky, ktoré popisujú očakávané schopnosti a zručnosti zodpovedajúce veku dieťaťa. Pedagógovia v materskej škole ich môžu používať na orientačné posúdenie miery rozvoja komunikačných, motorických, kognitívnych a ďalších schopností a zručností detí so ŠVVP i bez nich. Na základe zistených výsledkov môžu realizovať aktivity, uvedené v metodike, alebo v odporúčaných inšpiračných zdrojoch.

Metodika pre prácu s deťmi so ŠVVP v predškolskom vzdelávaní vznikla v rámci európskeho projektu Erasmus+ Welcome a ďalšími nadväzujúcimi výstupmi – aplikácia WELCOME IDEA pre inteligentné zariadenia a Príručka Podpora práce s deťmi so ŠVVP v predškolskom vzdelávaní. Jej cieľom je pomáhať podpore rozvoja inkluzívneho vzdelávania v slovenských, českých a bulharských materských školách.

Dokumenty na stiahnutie:

Metodika pre MŠ deti ŠVVP (PDF, 2000 kB)

Od integrácie k inklúzii (PDF, 438 kB )

V Metodickej informácií nájdete ako postupovať pri testovaní, posudzovaní, vyhodnocovaní a interpretácii získaných výsledkov detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít.

Posudzovanie kognitívneho vývinu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia – 2018

Dokumenty na stiahnutie:

METODICKÁ INFORMÁCIA – pre odborných zamestnancov poradenských zariadení (PDF, 619 kB)

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.