Usmernenie pre CPPPaP a CSPP k pandemickým opatreniam

Milé kolegyne, milí kolegovia! 

Pozrite si usmernenie k pandemickým opatreniam, ktoré v aktuálnej situácii platí pre zariadenia výchovného poradenstva.

V súlade s predpisom č. 290/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 s účinnosťou od 23. 10. 2020 minister školstva vydal Rozhodnutie č. 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23. októbra 2020 (ďalej len „rozhodnutie“) podľa bodu B. 3., ktoré sa zariadení výchovného poradenstva a prevencie nedotklo a prevádzka týchto školských zariadení nie je prerušená.

Vzhľadom na vyššie uvedené a na skutočnosť, ktorá vyplýva z obmedzenia pohybu osôb podľa vyššie citovaného právneho predpisu č. 290/2020 Z. z. do odvolania, ako aj na skutočnosť, že k výnimkám z predmetného obmedzenia nepatrí sprevádzanie dieťaťa do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ani dochádzanie plnoletého klienta do tohto zariadenia, odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci CPPPaP a CŠPP počas prevádzky CPPPaP a CŠPP v dotknutom čase vykonávajú činnosti, ktoré im aktuálna situácia umožňuje, na základe organizácie práce určenej riaditeľom príslušného školského zariadenia.

Pre zriaďovateľa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie  naďalej platí jeho priebežné sledovanie epidemiologickej situácie v zariadení, poskytovanie súčinnosti a kompetencia navrhovať opatrenia pre jednotlivé centrá, a to s rešpektovaním opatrení ÚVZ platných v čase a mieste konania.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.