Prihláste sa už dnes a pracujte so špičkovými výskumníkmi, získajte expertné vedomostí z oblasti metodológie a štatistiky, a podieľajte sa na tvorbe jedinečných výstupov – psychodiagnostických testov.