NOVÉ ODBORNÉ POSTUPY NA TÉMU DIEŤA Z DYSFUNKČNÉHO RODINNÉHO PROSTREDIA

Zverejňujeme sériu odborných postupov zameraných na tému „dieťa z dysfunkčného rodinného prostredia v edukačnom, poradenskom a reedukačnom procese a práci s dysfunkčnou rodinou v prípade rozvodu“:

Dieťa z dysfunkčného rodinného prostredia v edukačnom aj poradenskom procese
Nevyhnutnou súčasťou kvalitnej sanácie rodín je multidisciplinárny postup. Umožňuje, aby sa opatrenia vykonávali alebo sa na nich podieľali pomáhajúci profesionáli z rôznych pomáhajúcich disciplín. Dobrým východiskom sanácie rodiny je, ak sú rodičia partnermi pomáhajúcich profesionálov z multidisciplinárneho tímu.

Dieťa z dysfunkčného rodinného prostredia v reedukačnom procese
Cieľom odborného postupu je popísať prácu psychológa s deťmi z dysfunkčných rodín umiestnených v reedukačnom centre – diagnostický proces, získanie dieťaťa pre spoluprácu, vytvorenie kritického pohľadu dieťaťa na seba, svoje správanie a svoju rodinu a dosiahnutie osobnostného rozvoja dieťaťa. Zmyslom práce s dieťaťom je odstránenie problémového správania a rozvoj jeho osobnosti do takej miery, aby sa po dosiahnutí plnoletosti vedelo plnohodnotne zaradiť do spoločnosti, vytvoriť  funkčné vzťahy a založiť rodinu.

Dieťa z dysfunkčného rodinného prostredia v edukačnom aj poradenskom procese – Práca s dysfunkčnou rodinou v prípade rozvodu
Cieľom odborného postupu je predstaviť postup činnosti s klientom a jeho rodičmi z dysfunkčného rodinného prostredia – pri rozvode rodičov z pohľadu psychológa v CPPPaP.

Odborný postup definuje jednotlivé kroky, ktoré sa odporúča realizovať s klientom a tiež s jeho zákonnými zástupcami, aby sa identifikovali negatívne dosahy rozpadu rodiny na klienta. Identifikovanie možných negatívnych vplyvov rozpadu rodiny na klienta umožňuje nastaviť vhodnú intervencie a predchádzať rôznym ťažkostiam.

VŠETKY ODBORNÉ POSTUPY NÁJDETE NA ODKAZE: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/tvorba-standardov/odborne-postupy-a-skusenosti-mdp/odborne-postupy/

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.