Každá žiadosť o informáciu musí mať predpísané náležitosti uvedené v § 14 ods.
2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno,
priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo,
ktorých informácií sa žiadosť týka a spôsob sprístupnenia požadovaných
informácií.

 

Kontakt:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42
813 05  Bratislava

Telefón: 02 4342 0973
Mobil: +421 910 186 727
E-mail: sekretariat@vudpap.sk

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.