Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce („NP Štandardy“)

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie realizuje národný projekt Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce od 1. júna 2019 s víziou ponúknuť oporný bod pre podporu kvality – jednotné štandardy odborných a odborno-metodických činností. Štandardy majú viesť k záruke, že deti s rozmanitými potrebami a ich rodiny, dostanú na celom Slovensku rovnako kvalitnú starostlivosť zakotvenú v multidisciplinárnom prístupe.

V praxi to znamená, že národný projekt:

  • prinesie procesné štandardy v systéme výchovného poradenstva a prevencie a na ne nadväzujúce obsahové, výkonové a materiálno-technické štandardy
  • overí a bude rozvíjať multidisciplinárnu spoluprácu v praxi
  • vyškolí 1718 pedagogických a odborných zamestnancov v témach: sociálno-psychologický výcvik, vzdelávanie v terapeutických metódach, supervízia v poradenských činnostiach a kariérová výchova a karierové poradenstvo
  • podporí strategický rozvoj školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP) a špeciálnych výchovných zariadení (Diagnostické centrum, Liečebno-výchovné sanatórium, Reedukačné centrum) a poskytne podporu pri získaní zdrojov pre implementáciu štandardov do bežnej praxe
  • nastaví kontinuálny zber inovácii v systéme VPaP a systém overovania kvality odborných a odborno-metodických činností v súvislosti s implementáciou štandardov.

Viac informácií o projekte nájdete v tomto dokumente.

Výstupy z projektu nájdete v Databáze dokumentov