Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce („NP Štandardy“)

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie realizoval národný projekt Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce od 1. júna 2019 do 31.mája 2023  s víziou ponúknuť oporný bod pre podporu kvality – jednotné štandardy odborných a odborno-metodických činností.

Štandardy boli vydané MŠVVaŠ SR s platnosťou k 1.9.2023 (https://www.minedu.sk/standardy-odbornych-cinnosti-v-systeme-poradenstva-a-prevencie/)

V národnom projekte sa zároveň:

  • Zabezpečila participatívna tvorba štandardov s rozsiahlym zapojením odbornej verejnosti do tvorby, pripomienkovania a overovania v praxi,
  • rozvíjala multidisciplinárna spolupráca v praxi prostredníctvom odborných materiálov, webinárov a programu podpory a rozvoja multidisciplinárnej spolupráce: www.vudpap.sk/mdp,
  • vyškolilo viac ako 1718 pedagogických a odborných zamestnancov v sociálno-psychologickom výcviku, vzdelávaní v terapeutických metódach, supervízii v poradenských činnostiach a v kariérovej výchove a karierovom poradenstve,
  • podporil strategický rozvoj školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a špeciálnych výchovných zariadení a poskytla podpora zariadeniam pri získaní zdrojov pre implementáciu štandardov do bežnej praxe,
  • nastavil kontinuálny zber inovácii v systéme poradenstva a prevencie,
  • celkovo publikovalo viac ako 150 odborných materiálov.

Výstupy z projektu nájdete v Databáze dokumentov

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.