Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie sa zapojil do nového medzinárodného projektu s názvom WELCOME (z anglického We Learn and COMmunicate Ensemble – voľne preložené ako „učíme sa a komunikujeme“). Hlavným koordinátorom projektu je spoločnosť Raabe v Českej republike. Projektu sa zúčastňujú okrem zástupcov odborných organizácií tiež pedagogickí pracovníci predškolských zariadení z Českej republiky, Slovenska a Bulharska.

Cieľom projektu je vytvoriť metodické a didaktické materiály, ktoré prispejú k zvyšovaniu kompetencií učiteľov v predškolskom vzdelávaní s ohľadom na heterogénne potreby a rozdielne schopnosti detí v štátnych materských školách. Materiály majú reflektovať aktuálny vývoj v prístupe k deťom so ŠVVP v participujúcich krajinách a zaplňovať medzery v existujúcej ponuke zdrojov pre pedagógov. Hlavnými výstupmi budú príručka pre pedagógov (manuál) a interaktívne aplikácie pre tablety, interaktívne tabule a počítače zamerané na prácu s jednotlivcami i skupinami detí v MŠ.

Viacej informácii o projekte nájdete na: www.e-welcome.eu/o-projektu

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.