Ponuka spolupracovať na tvorbe obsahových štandardov

V Národnom projekte Štandardy aktuálne prebieha tvorba obsahových štandardov pre odborné činnosti. Radi by sme doplnili náš tím externých odborníkov pre uvedené témy: odborná starostlivosť o deti s pervazívnymi vývinovými poruchami, s mentálnym postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, viacnásobným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s nadaním.

Ak máte záujem v období apríl – jún 2021 spolupracovať na tvorbe, hodnotení a recenzovaní obsahových štandardov, prosím vyplňte tento online formulár a následne pošlite Váš životopis vo forme Europassu na personalne@vudpap.sk.  Kontaktovať budeme každého uchádzača a vybraní odborníci sa stanú zazmluvnenými expertami.

TERMÍN NA VYPLNENIE DOTAZNÍKA A ZASLANIE ŽIVOTOPISU JE DO 26.3.2021.

Zaslaním životopisu a iných dokumentov súvisiacich s hľadaním práce, udeľuje uchádzač o zamestnanie Výskumnému ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ako prevádzkovateľovi, v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie o spracúvaní osobných údajov-uchádzači“ od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov, ktorá je dostupná na https://vudpap.sk/ – GDPR pre uchádzačov.

Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.