Prečo riaditeľky škôl aj v čase pandémie odporúčajú vzdelávací program „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve v školách“?

Vo februári 2021 otvárame ďalšie, v poradí tretie kolo vzdelávacieho programu „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve pre školy“. V rámci programu získavajú zamestnanci škôl nielen najnovšie poznatky z oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva, ale aj množstvo podporných nástrojov do každodenného fungovania: pomoc s online nástrojmi, nápady pre dištančné vzdelávanie, či príležitosť budovať vzťahy s rôznymi odborníkmi.

„Toto vzdelávanie bolo pre mňa neuveriteľne obohacujúce. Uvítala by som častejšie podobné vzdelávania.“, povedala jedna z účastníčok, učiteľka ZŠ s 11 ročnou praxou zo Žilinského kraja. Pozitívny dojem zo vzdelávania bol aj v Trenčianskom kraji, kde sa účastníčka vzdelávania a učiteľka MŠ vyjadrila takto: „Ďakujem Vám za všetko čo ste v priebehu týchto dvoch dní pre nás robili. Profesionalita, odborná úroveň ako aj celková klíma a postoj v našej skupine boli vynikajúce, za čo ďakujem nielen Vám ale aj všetkým členom. Cítila som sa s Vami výborne“.

Prečo toto vzdelávanie odporúčajú riaditelia škôl pre pedagogických a odborných zamestnancov?

Vďaka tomuto vzdelávaniu môžu riaditeľky a riaditelia získať kompetentného  zamestnanca,  ktorý dokáže sprevádzať  žiaka v kariérovej výchove od nástupu do školy až po jej absolvovanie, reagovať na zmeny trhu práce, aktívne  vytvárať komunitu a zapájať jej členov do diania v škole, napr. priamou účasťou rodičov, starých rodičov, zamestnávateľov a bývalých žiakov do edukačného procesu. Dané vzdelávanie odporúčam absolvovať aj kolegom riaditeľom.“, povedala riaditeľka ZŠ v Žiline, PaedDr. Janka Kamenská Halečková.

Riaditeľka materskej školy Marta Haneli, taktiež zo Žiliny, sa vyjadrila takto: „Riaditelia škôl by mali motivovať svojich zamestnancov k prihláseniu sa do tohto vzdelávacieho programu.  Rozvinú si v ňom, okrem iného, schopnosť komunikovať pozitívne, pokojne a odborne zároveň, a môžu tak byť príkladom nie len pre kolegov a žiakov, ale aj širšie okolie.“


Ako vnímali online formu zážitkového vzdelávania?

Z dôvodu protipandemických opatrení aktuálne vzdelávanie prebieha online formou. Hoci dúfame v zlepšenie situácie a tešíme sa na osobné stretnutia, spätné väzby a vyjadrenia riaditeliek nám potvrdili zmysluplnosť a prínos vzdelávania zážitkovou formou aj v jeho online podobe.

Hoci bolo vzdelávanie  realizované online formou, bolo podnetné, plné aktivít a praktických činností, hovorí pani Kamenská Halečková, „Kľúčové informácie boli sprostredkované prednáškami, diskusiami, prácou v skupine a ďalšími  inovatívnymi  formami v oblasti digitálnej komunikácie. 

Naši lektori Vás budú pri používaní online nástrojov ochotne podporovať. Zároveň Vám radi predstavia technológie, ktoré Vám vedia uľahčiť prácu so žiakmi v online priestore aj počas Vašich vlastných online hodín. Oceňujem profesionalitu lektorov v dištančnom vzdelávaní ich trpezlivosť s nami pri tejto novej forme odovzdávania vedomostí“, dodáva pani Haneli.

Zručnosti nápomocné pre dištančné vzdelávanie 

V rámci vzdelávania získavate príležitosť rozvíjať si zručnosti užitočné pre aktuálnu pandemickú situáciu: zistíte, ako si zostaviť svoj program (vyučovaciu hodinu) zmysluplne tak, aby ste žiakov nepreťažili, ale aby ste z hodiny vyťažili maximum. Získate užitočné zručnosti v používaní rôznych aplikácií, spoznáte zaujímavé online aktivity pre prácu s deťmi, ktoré sú zamerané na rozvoj ich schopnosti spolupracovať, komunikovať, pracovať s emóciami a obrazmi. Dozviete sa tiež (a na vlastnej koži si vyskúšate), ako napĺňať potenciál svojich žiakov, ich silnými stránkami a vnútornými zdrojmi a získate nové poznatky o meniacom sa trhu práce a jeho potrebách. 

Dôležitosť témy kariérovej výchovy a kariérového poradenstva v dnešnom svete

Veríme, že kariérová výchova sa odohráva všade okolo nás – je to prirodzený proces – prechádza od pocitov k poznaniu – dokáže formovať osobnosť dieťaťa a jeho postoje k vlastnej životnej ceste či svetu už od skorého veku – ak s ňou vieme efektívne pracovať, slúži spoločne nám aj našim žiakom tak „počas vyučovania, ako aj cez prestávku“.

Sme tiež presvedčení, že ak chceme skutočne pripraviť mladých ľudí pre 21. storočie, neodmysliteľne k tomu patrí práca so silnými a slabými stránkam. „Rozvoj zručností v oblasti kariérovej výchovy nám prinesie odborníkov, ktorí budú schopní nasmerovať každé dieťa na cestu, ktorá mu prinesie radosť z práce. Odborníkov, ktorí ho dokážu viesť k tomu, aby raz robilo prácu, kde využíva svoje silné stránky a ktorá prináša úžitok nie len jemu, ale aj ostatným. Keď toto bude realitou, môžeme na Slovensku hovoriť o dobrej praxi.“, napísala pani Haneli. 

Vzdelávací program „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve pre školy“ je hradený prostredníctvom národného projektu “Štandardy” a realizuje sa v rozsahu 50 hodín.

  • Certifikát z akreditovaného inovačného vzdelávania „podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch”, financovaného prostredníctvom národného projektu, ktoré Vás oprávňuje na 3% príplatok profesijného rozvoja 
  • možnosť vyskúšať si moderné zážitkové metódy a získať praktické a kreatívne nástroje pre včlenenie kariérovej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu, vďaka čomu prepojíte vo svojej práci teóriu s budúcim pracovným životom svojich žiakov
  • príležitosť spoznať sa a komunikovať s odborníkmi a nadšencami v oblasti kariérového poradenstva a výchovy
  • okrem rozvoja žiakov pod vedením odborných lektorov zlepšíte aj svoje profesijné zručnosti v oblasti plánovania, komunikácie a budovania vzťahov

Určené je pre samostatných pedagogických a odborných zamestnancov v MŠ, ZŠ, GYM v kategóriách: vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, liečebný pedagóg, školský logopéd a učiteľ (podkategórie učiteľa: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy vo všetkých špecializovaných kariérových pozíciách).

Prihlasovací formulár, viac informácii, ako aj dátumy seminárov, ktoré sa odohrávaju v každom kraji, nájdete na:
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov/inovativne-prvky-v-karierovej-vychove-a-poradenstve-v-skolach/

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.