Predstavujeme lektorky a lektorov programu Rozvoj a podpora multidisciplinárnej spolupráce!

Program, ktorého prihlasovanie je otvorené do 31.3.2022, ponúka regionálne sieťovanie odborníkov, konkrétne inšpirácie pre synergickú spoluprácu, ale aj interaktívne workshopy na odborné témy pod vedením expertov (lektoriek a lektorov) z praxe.

Všetky vizitky lektoriek a lektorov jednotlivých odborných tém programu dnes už nájdete na tomto odkaze. Okrem mnohých ďalších medzi nich patria aj:  

Mgr. Miroslava Rýdza

Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na univerzite v Trnave. Dlhodobo pracuje v poradenských zariadeniach v školstve – najskôr Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, t.č. v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva. Je absolventkou výcviku v Terapii hrou, Filiálnej terapii a výcviku Rodinnej terapie zameranej na vzťahovú väzbu. Venuje sa práci s deťmi, mládežou a s rodinou, pričom za dôležité považuje otvorenú komunikáciu s rodičmi a podporu vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Jej obľúbenou témou v praxi sú ťažkosti vo výchove.

 

 

Mgr. Kvetoslava Kleknerová

Pracuje ako školský špeciálny pedagóg na základnej škole s veľkým počtom integrovaných žiakov už 24 rokov. V rámci profesie sa dlhodobo venuje žiakom s vývinovými poruchami učenia, predovšetkým s dyslexiou. Absolvovala Tréning fonematického uvedomovanie podľa Eľkonina a kurz MABEL. Počas praxe začala vnímať potrebu zamerania odbornej činnosti na škole na preventívne aktivity najmä v období prvých dvoch rokov školskej dochádzky žiakov. V atestačnej práci spracovala tému „Využitie tréningu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina v prevencii porúch učenia“. Spolu s členmi školského podporného tímu vykonáva systematickú depistáž a následnú prevenciu a intervenciu v oblasti vývinových porúch učenia.

 

 

PaedDr. Jozef Hlubovič

Špeciálny pedagóg, 6 rokov pôsobí na Spojenej škole internátnej v Levoči ako učiteľ všeobecno vzdelávacích predmetov, matematika a informatika. Odborný zamestnanec – terénny špeciálny pedagóg, špecializuje sa na diagnostiku dôsledkov zrakového postihnutia žiakov a študentov z hľadiska potrieb a využívania moderných kompenzačných pomôcok, zaškoľovaním a vzdelávaním žiakov s modernými pomôckami, metodickým vedením pedagógov bežných škôl pri práci so začleneným žiakom, pri tvorbe a využívaní adaptovaných vzdelávacích materiálov a kariérovým poradenstvom žiakov so zrakovým postihnutím. V minulosti 18 rokov pracoval ako sociálny pracovník Občianskeho združenia Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pri rozvoji zručnosti jednotlivcov so zrakovým postihnutím pre uplatnenie sa na trhu práce.

 

PaedDr. Ľuboš Lukáč

Učiteľ, špeciálny pedagóg, logopéd a odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí/žiakov, zakladateľ a autor projektov iniciatívy Rozumieme nadaným. Autor a organizátor Logickej olympiády pre nadané deti,  projektu Mladý fotograf, 1. Klubu nadaných detí na Slovensku, logických sústredení pre nadané deti a množstva ďalších projektov pre deti a mládež. Spolupracuje s rôznymi osobnosťami verejného života a s inštitúciami. Vzdeláva pedagógov a všetky jeho aktivity sú spojené s podporou a rozvojom nadaných detí a žiakov.

Prečítajte si všetky vizitky a zistite viac o programe na: https://vudpap.sk/odborny-portal/mdp-skolske-podporne-timy/program-podpory-a-rozvoja-multidisciplinarnej-spoluprace/.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.