Predstavujeme vám obsah hlavných sekcií 31. ročníka konferencie Dieťa v ohrození 2024

Čo ponúknu tematické sekcie DVO: Systém poradenstva a prevencie ako nástroj podpory psychickej odolnosti detí, žiakov a študentov v ZPP a v školských zariadeniach; Efektívne prístupy k prevencii a podpore duševného zdravia; Digitálne technológie ako výzva súčasnosti; Podpora odborníkov pracujúcich s deťmi, žiakmi a študentmi. Odpovedá  Mgr. Beata Likeová, hlavná projektová manažérka pre prevenciu  a podporu duševného zdravia z projektu Duševné zdravie a prevencia vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie.

Čím bude 31. ročník konferencie Dieťa v ohrození z Vášho pohľadu výnimočný?
Vo VÚDPaP sa snažíme, aby bol každý ročník konferencie výnimočným – pre účastníkov rozmanitým, zaujímavým odborným programom, pre nás organizátorov zvolenou nosnou témou a uznávanými prizvanými lektormi a rečníkmi. Aktuálny ročník je venovaný podpore psychickej odolnosti, ktorú vnímame ako kľúčovú pri zvládaní náročných situácií a výziev. Veríme, že v programe ponúkame dostatok odborných  teoretických prednášok i praktických workshopov, z ktorých môžu účastníci čerpať námety, ako podporiť psychickú odolnosť svoju i svojich klientov.

Tento ročník je ale pre mňa osobne, a som presvedčená, že i pre mojich kolegov, špecifický i tým, že si prostredníctvom konferencie chceme pripomenúť výnimočné výročie – 6O rokov činnosti VÚDPaP. V rámci vybraných sekcií sme preto zaradili aj príspevky mapujúce bohatú históriu odbornej činnosti a významné míľniky nášho ústavu.

Starostlivosť o duševné zdravie je nevyhnutnou pre nás všetkých, zvlášť pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorých práca je často emocionálne náročná a stresujúca. Bude sa konferencia zameriavať aj na psychické zdravie PZ a OZ?
Považujeme za nesmierne dôležité venovať sa podpore starostlivosti o duševné zdravie pedagogických a odborných zamestnancov i ďalších  pomáhajúcich profesionálov, pretože sú vystavení vysokej miere stresu, v dôsledku povahy vykonávanej práce, zložitosti riešených problémov, ale i dynamiky a špecifík rôznych pracovných vzťahov. Tiež si uvedomujeme,  že práve títo pomáhajúci profesionáli majú sklon potláčať svoje potreby a svoju pozornosť zameriavajú predovšetkým na klientov. Spomínané skutočnosti nás viedli k tomu, že sme v rámci programu konferencie vyčlenili samostatnú sekciu, ktorá je zameraná na podporu odborníkov pracujúcich s deťmi, žiakmi a študentmi.

V nej sa môžu účastníci a účastníčky konferencie zúčastniť napr. prednášky spojenej s workshopom  „Supervízia ako nástroj kvality a prevencie duševného zdravia“, na ktorej sa kolegyne z VÚDPaP PhDr. Eva Smiková, PhD., PhDr. Alena Kopányiová PhD. a Mgr. Michaela Šopová budú zamýšľať nad miestom supervízie v starostlivosti o duševné zdravie odborných zamestnancov. Predstavia funkcie, typy, formy a ciele supervízie a zároveň ponúknu jej praktickú ukážku. Ponúkame tiež workshopy prof. PaedDr. Vladimíra Labátha, PhD. „Ako zvládnuť, riešiť a liečiť konflikty?“, či Mgr. Martina Valacha „Indikátory cieleného násilia a duševné zdravie v pomáhajúcich profesiách“ a Mgr. Andreja Jeleníka „Všímavosť ako podpora psychickej odolnosti“.

Z prednášok v tejto sekcii by som rada upriamila pozornosť na príspevok kolegyne z VÚDPaP Mgr. Kataríny Zjavkovej „Sociálno-psychologický výcvik a duševné zdravie“, v ktorom  opíše, ako tento typ vzdelávania môže mať pozitívny vplyv na duševné zdravie odborných zamestnancov, ako prispieva k vytvoreniu zdravých a podporujúcich vzťahov a ako vlastná skúsenosť získaná vo vzdelávaní vytvára priestor pre transfer poznatkov do praxe. Okrem toho Mgr. Jana Vyskočil predstaví TRE® metódu na uvoľnenie stresu a napätia, Mgr. Denisa Fedáková bude rozprávať o psychologickom bezpečí na pracovisku a PhDr. Tatiana Pavlovičová predstaví podporný projekt pre pomáhajúce profesie 5P.

Digitálne technológie sú v súčasnosti veľkou výzvou nielen pre dospelých, ale predovšetkým pre deti a mládež. Na konferencii Dieťa v ohrození 2024 bude tejto téme venovaná samostatná sekcia. V čom budú jednotlivé prednášky a workshopy pre účastníkov prínosné?
Pre samostatnú sekciu venovanú digitálnym technológiám sme sa rozhodli preto, že si uvedomujeme, aký zásadný vplyv majú na spôsob, akým žijeme, pracujeme, relaxujeme, komunikujeme, učíme sa. Internet, virtuálna realita a technológie s nimi späté nám v mnohých oblastiach zvyšujú kvalitu života, zároveň ale so sebou prinášajú rôzne riziká a hrozby, vrátane negatívneho vplyvu na duševné zdravie.

V tejto sekcii sa v jednotlivých príspevkoch zameriame na spôsob, ako hovoriť s deťmi a mladými ľuďmi o používaní technológií, ako dosahovať digitálnu rovnováhu (digital well-being) a ako minimalizovať riziká používania digitálnych technológií, ktoré túto duševnú rovnováhu môžu ohrozovať. Rozprávať budeme i o tom, či dokáže videohra sprostredkovať prevenciu rizikového správania, a to vyvolaním silnej emócie u žiakov. Diskutovať budeme aj o úlohách rodičov a učiteľov pri ochrane detí  pred detskou pornografiou a poskytneme im užitočné rady a návody.

Predstavíme si tiež výsledky viacerých výskumov, ktoré zisťovali  napr. ako internet pôsobí na budovanie hodnôt u adolescentov,  aké sú príčiny a dôsledky šírenia dezinformácií i následné intervencie, ktoré môžu pomôcť pri redukcii ich šírenia. Kolegyne z VÚDPaP Mgr. Karin Belovičová a Mgr. Jarmila Zsírosová sprostredkujú čiastkové výsledky aktuálne prebiehajúceho výskumu realizovaného v rámci projektu HoDeKoProM – Vnímanie hoaxov, dezinformácií, konšpirácií a propagandy u mladých ľudí, pričom sa zamerajú najmä na to, ako mladí ľudia pristupujú k informáciám, na akých platformách sa s hoaxami, dezinformáciami, konšpiráciami a propagandou stretávajú a aké je ich digitálne správanie.

V rámci workshopov sa účastníčky a účastníci zoznámia so  vzdelávacím programom  zameraným na rozvoj zručností učiteľov a pracovníkov s mládežou v témach digitálneho občianstva a bezpečnosti „Hrdinovia internetu“, a tiež so vzdelávacím nástrojom „Manuál rozvoja kritického myslenia v online priestore“.

Zanedbané duševné zdravie detí a žiakov v školskom prostredí často vedie k rizikovému správaniu, ako je sebapoškodzovanie, poruchy príjmu potravy, závislosti a konflikty s okolím. Preto konferencia DVO 2024 ponúka sekciu s názvom „Efektívne prístupy k prevencii a podpore duševného zdravia detí, žiakov a zamestnancov“.
V tejto sekcii sa zameriavame na sprostredkovanie aktuálnych informácií a konkrétnych  zručností, ktoré umožnia pedagogickým a odborným zamestnancom  efektívne realizovať preventívnu činnosť najmä v oblasti starostlivosti o duševné zdravie svojich klientov – detí, žiakov a študentov.

Kolegyňa z VÚDPaP Mgr. Zuzana Vojtová spolu s ambasádorkou národného projektu  Duševné zdravie a prevencia PhDr. Zuzanou Matejčíkovou Šárekovou a ambasádorom PhDr. Ľubomírom Tichým predstavia pripravovanú databázu dostupných preventívnych programov,  podporné dokumenty k tvorbe a hodnoteniu preventívnych programov a nové metodiky využiteľné pri realizácii prevencie v školskom prostredí. Účastníčky a účastníci konferencie sa ďalej z prednášok dozvedia o možnostiach portálu IPREV pri zdieľaní skúseností s realizáciou komunitnej prevencie v rámci troch foriem rizikového správania – závislostí (látkových i behaviorálnych), porúch príjmu potravy a sebapoškodzovania u detí a dospievajúcich, ako prebiehala starostlivosť o duševné zdravie detí počas humanitárnej krízy, ako môže Buddy systém fungovať ako nástroj prevencie duševného zdravia u mladých ľudí  a v neposlednom rade, ako je možné posilňovať psychickú rezilienciu detí z marginalizovaných komunít v rámci školského prostredia. Kolegyňa z VÚDPaP Mgr. Judita Malík predstaví výsledky prieskumu miery prežívaného stresu medzi vysokoškolskými študentami, ozrejmí, ako je to s duševným zdravím vysokoškolských študentov a ako fungujú vysokoškolské poradenské centrá.

Workshopy sú zamerané na copingové stratégie zvládania stresu prostredníctvom psychomotorických aktivít, na možnosti práce s emóciami detí s ohrozeným alebo narušeným psychosociálnym vývinom cez príbeh v kresbe a rovesnícku podporu prostredníctvom zážitkovo-podpornej skupiny pre tínedžerov.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.