Prinášame trojicu odborných postupov k téme Dieťa a záškoláctvo

Odborný postup Dieťa a záškoláctvo

Základným cieľom je zabezpečenie pravidelnej dochádzky žiaka do školy a identifikácia problému, ktorý zapríčinil jeho rizikové správanie. Druhým cieľom je vytvoriť komunikačný kanál so zákonnými zástupcami a nastavenie spolupráce medzi nimi a školským podporným tímom, prípadne poradenským zariadením. Úprava a eliminácia rizikového správania žiaka predstavuje dlhodobý proces, počas ktorého dochádza k jeho reedukácii s cieľom zamedziť spúšťaču (vnútorný konflikt, tenzia, úzkosť a iné), aby opätovne spustil tento nežiaduci jav. Ideálny stav v tomto prípade predstavuje prinavrátenie sebahodnoty a motivácie žiaka k návratu do výchovno-vzdelávacieho procesu. Nevyhnutná je eliminácia nežiaducich vplyvov v okolí žiaka a v rámci budovania stratégie vhodné a správne nastavenie hodnotového rebríčka.

Odborný postup Dieťa a záškoláctvo – reedukačné centrum

Cieľom odborného postupu je popis práce s deťmi, ktoré sú záškolákmi, z pohľadu sociálneho pedagóga v RC. Odborný postup je zameraný na proces práce od požiadavky na umiestnenie v RC, prijatie dieťaťa, organizáciu práce vyplývajúcu z náplne práce odborného zamestnanca v tejto pozícii: kontakt so širším sociálnym prostredím dieťaťa, s rodinou, sledovanie podmienok a možností návratu do prirodzeného prostredia, sprevádzanie na súdne pojednávania – ak je potrebné, pred ukončením pobytu pomoc pri začlenení do prirodzeného sociálneho prostredia, príprava dieťaťa na návrat do školy. Kontakt so sociálnou pracovníčkou RC je prvým kontaktom dieťaťa v novom prostredí.

Odborný postup Dieťa a záškoláctvo v edukačnom a poradenskom procese

Cieľom odborného postupu je popísať prácu s deťmi umiestnenými v reedukačnom centre, ktorých jedným z dôvodov umiestnenia bolo záškoláctvo. Postup prezentuje prácu psychologičky s týmito deťmi od úvodného rozhovoru s dieťaťom pri prijatí do zariadenia cez popis pracovnej činnosti počas pobytu dieťaťa v RC až po prípravu dieťaťa na ukončenie pobytu a osamostatnenie. Pri svojej práci využíva pozorovanie, rozhovor, diagnostiku, poradenstvo, motiváciu a konzultáciu.

PREČÍTAJTE SI ICH NA ODKAZE: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/tvorba-standardov/odborne-postupy-a-skusenosti-mdp/odborne-postupy/

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.