Príručky, príklady dobrej praxe a ďalšie informácie pre odborníkov (psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, výchovných poradcov a ďalších) nájdete na ďalšej stránke VÚDPaP:

https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov

Príručky:

Školsky špeciálny pedagóg – jedna z ciest k inkluzívnej škole.

 je praktická príručka, kde nájdete na jednom mieste sumár informácií a poznatkov o práci špeciálneho pedagóga na škole. Príručka obsahuje zozbierané praktické skúsenosti, ako aj sumarizuje legislatívne rámce odbornej práce špeciálneho pedagóga a poskytuje návody a námety k jeho práci.

Pre začínajúcich špeciálnych pedagógov by príručka mohla byt oporným vodítkom pri získavaní prvých skúseností, pre ostatných poskytuje odpovede na mnohé otázky, s ktorými sa stretávajú vo svojej dennodennej odbornej práci.

VYTVORENIE MODELU PROCESU DIAGNOSTIKY A REDIAGNOSTIKY DETÍ A ŽIAKOV ZO SZP

Materiál je výstupom úlohy, ktorá sa riešila ako súčasť Projektu rozvoja okresu Kežmarok schváleného uznesením vlády SR č. 45/2016, bod B.19. V materiály sa dozviete ako sa overoval nový prístup k diagnostike, ktorá nemá slúžiť na selektovanie detí do rôznych typov škôl, ale na opísanie silných a slabých stránok každého dieťaťa pre potreby vzdelávania v inkluzívnom prostredí. Aktivity sa realizovali v troch moduloch: poradensko-diagnostický modul, modul inkluzívnej školy a modul ďalšieho vzdelávania odborníkov. A môžu byť inšpiráciou ako realizovať jednotlivé kroky na lokálnej úrovni.