Príručky, príklady dobrej praxe a ďalšie informácie pre odborníkov (psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, výchovných poradcov a ďalších) nájdete na ďalšej stránke VÚDPaP:

https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov