„Psychická odolnosť ako výzva súčasnosti“ – ústredná téma 31. ročníka odbornej konferencie Dieťa v ohrození 2024

Prečo je v súčasnosti psychická odolnosti detí, žiakov a študentov taká dôležitá a akým výzvam musia odborní zamestnanci z centier poradenstva a prevencie v súvislosti s duševným zdravím detí a mládeže čeliť? Čím bude tohtoročná konferencia Dieťa v ohrození prínosná? Odpovedá  psychologička Mgr. Zuzana Vojtová, odborná riešiteľka pre prevenciu a podporu duševného zdravia z projektu Duševné zdravie a prevencia vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie.

Prečo je podľa vás psychická odolnosti detí, žiakov a študentov v súčasnosti taká dôležitá?
Psychická odolnosť je schopnosť efektívne zvládať záťaž, stres, prekonávať prekážky a problémy. Je to zručnosť, ktorá sa dá naučiť, aktívne rozvíjať a posilňovať. Psychicky odolní ľudia dokážu lepšie čeliť každodenným výzvam a vo väčšej miere prežívajú pocity životnej spokojnosti, takzvaný wellbeing.

Podľa štatistických údajov a na Slovensku realizovaných výskumov v oblasti duševného zdravia, rovnako podľa výsledkov výskumov viacerých medzinárodných inštitúcii (napr. HBSC, ESPAD, PISA)  sa duševné zdravie detí, žiakov a študentov výrazne zhoršilo. Podľa údajov NCZI od roku 2009 sme  v roku 2023 dosiahli najvyšší medziročný nárast novoprijatých pacientov v detských psychiatrických ambulanciách a výrazne sa zvýšil aj počet volaní na krízové linky pomoci.

Práve vďaka posilňovaniu základných životných zručností a psychickej odolnosti detí, žiakov a študentov, dokážeme predchádzať rôznym formám psychických ťažkostí, prípadne aj rôznym formám rizikového správania v budúcnosti.

Akým výzvam v súvislosti s duševným zdravím detí a mládeže musia odborní zamestnanci z centier poradenstva a prevencie čeliť?
Zo zhrnutia uvedených výskumov vyplýva, že evidujeme mnoho oblastí týkajúcich sa duševného zdravia, ktorým je potrebné sa venovať. Vo vyššej miere je zaznamenaný výskyt úzkostných a depresívnych porúch. Tiež sa zvyšuje potreba venovať sa témam extrémizmu, xenofóbie a rasizmu a taktiež oblastiam rizík na internete a kyberšikany, téme dezinfomácií a rozvoju kritického myslenia. Na základe realizovaných okrúhlych stolov s odborníkmi zo zariadení poradenstva a prevencie sa ukázalo, že považujú práve rozvoj životných zručností, vzťahov v kolektívoch, stratégií zvládania a riešenia konfliktov a prácu s vlastnými emóciami za stále kľúčový v rámci podpory duševného zdravia detí.

A majú na to dostatok potrebných nástrojov?
V rámci mapovania dostupnosti preventívnych nástrojov majú odborní zamestnanci záujem doplniť metodiky na tvorbu programov takzvane “šitých na mieru” a tiež ucelených preventívnych programov pre  oblasti šikanovania, podpory duševného zdravia v zmysle rozvoja reziliencie a emocionálnej regulácie, v oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy a digitálnych technológií. Tiež vnímajú potrebu kontinuálneho a systematického preventívneho pôsobenia od materských, až po stredné, prípadne vysoké školy. Uvedené témy tiež kladú vysoké nároky na odborné znalosti a zručnosti odborníkov v oblasti práce s jednotlivcom a skupinou, a to nielen žiakov, ale aj rodičov a pre metodickú podporu učiteľov.

Aké majú odborní zamestnanci zdroje na to, aby sanovali vlastné duševné zdravie? Majú vôbec priestor myslieť aj na seba a vlastnú psychohygienu?
Starostlivosť o duševné zdravie je nevyhnutná pre nás všetkých a zvlášť  u pedagogických a odborných zamestnancov, ktorých práca je  emocionálne náročná a často aj stresujúca.

Preto je potrebné vytvárať priaznivé podmienky na prácu napríklad tak, že budú mať dostatok kvalitných nástrojov, informácii a zručností potrebných pre svoju prácu, možnosti vzdelávania a rozvoja, adekvátneho ohodnotenia, vhodnej pracovnej klímy. Jedným z nástrojov je  takisto poskytovanie pravidelnej supervízie, ktorá bude aktuálne dostupná v rámci nášho národného projektu ako aj možnosti rozvíjať zručnosti práce so skupinou, riešenia krízových situácií. Výsledkom by malo byť aj získanie efektívnych spôsobov sanácie vlastného duševného zdravia ako napríklad stratégie na zvládanie stresu, emočnej regulácie a sebapoznanie.

Duševné zdravie nás dospelých je nevyhnutnou podmienkou pre to, aby sme mohli podporovať wellbeing detí, žiakov a rodičov.

Čím bude tohtoročná konferencia Dieťa v ohrození podľa vás prínosná?
Už samotná téma psychickej odolnosti je kľúčová pre nastavovanie a tvorbu vhodných nástrojov v oblasti podpory duševného zdravia a prevencie rizikového správania. Konferencia prinesie viacero aktuálnych a dôležitých tém, akými sú bezpečnosť detí v online priestore, eliminácia šírenia dezinformácií, špecifiká komunitnej prevencie v oblastiach závislostí, sebapoškodzovania a porúch príjmu potravy.  Určite budú prínosné aj praktické workshopy a prednášky zamerané na prácu s deťmi zo ŠVZ, MRK a so ŠVVP so zameraním na posilňovanie psychickej odolnosti. Dôležitá je aj téma nastavenia metodického usmerňovania a podpory práve v oblasti prevencie. Určite si nenecháme ujsť aj techniky na podporu všímavosti, uvoľnenia stresu a napätia.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.