Psychologické dni v Olomouci – Monitorovanie rizikového správania a možnosti sekundárnej analýzy získaných dát

V dňoch 12. -14.9. 2018 sa v  Olomouci  konala konferencia Psychologické dni 2018 s témou „Hodnoty a psychológia: reflexia procesu premeny hodnôt v súčasnej  spoločnosti“.

Je všeobecne známe, že práve hodnoty sú základom  pre zachytenie a umiestnenie človeka v časopriestore. Sú kľúčovými pre našu identitu, vzťahy a pocit zmysluplnosti života. Aj keď dnes  hovoríme o mnohých  víziách a prioritách, často zabúdame zaoberať sa morálkou a charakterom človeka. Na 36. ročníku tejto odbornej konferencie  skúmali naši odborníci problematiku hodnôt z rôznych uhlov pohľadu a zamýšľali  sa nad procesmi ich premeny.

Za  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie sa konferencie zúčastnili psychologičky: PhDr. Eva Smiková, PhD., PhDr. Eva Farkašová, CSc. a PhDr. Dagmar Kopčanová.

PhDr. Kopčanová prezentovala príspevok s aktuálnou témou výchovy detí po rozvode rodičov s názvom „Možnosti a limity multidisciplinárnej pomoci rodinám v rozvodovom konflikte“, ktorý vyvolal veľkú diskusiu v pléne odborníkov. Otázky sa týkali hlavne striedavej osobnej starostlivosti o deti.

PhDr. Eva Farkašová, CSc. prezentovala v posterovej sekcii príspevok týkajúci sa profesných  záujmov  a študijného zamerania žiakov 9. ročníka z tried s vyučovaním metódou CLIL. Išlo o vyhodnotenie experimentálneho overovania metódy, pri ktorej sa s cudzím jazykom pracuje nielen na jazykových, ale aj na predmetových hodinách.

PhDr. Eva Smiková, PhD. prezentovala príspevok  autorov Smiková,E.,  Páleník,E.,  Kopányiová,A., Vojtová, Z.: Monitorovanie rizikového správania a možnosti sekundárnej analýzy získaných dát.  V príspevku spoločne predstavili  štatistické postupy sekundárnej analýzy dát získaných  depistážnym Dotazníkom problémového správania (Kopányiová, Matula, 2013), v 1509 základných školách na Slovensku ( 74,59 %), 59155 (žiaci ZŠ 6-15 rokov). V teoretickej  rozobrali naši odborníci koncept rizikového správania ako nosný pre výber jeho monitorovania (individuálny, populačný prístup, skríningové metódy, viacúrovňové zisťovania, depistážne zisťovania).

Práve za tento poster získali  autori  Študenskú cenu ČASP – 2.miesto.

E. Smiková

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.