Sledujte dnešný LIVE STREAM o 18:00 na našom Facebooku, kde sa dozviete mená ocenených osobností v rámci podujatia Osobnosti poradenstva za rok 2023!

Svojich favoritov z oblasti poradenstva a prevencie nominovali zamestnanci zariadení poradenstva a prevencie, škôl, zástupcovia RÚŠS, mimovládnych alebo profesijných organizácií a rodičia z celého Slovenska. V kategórii Mladý talent poradenstva sa ocenenie udeľuje odborným zamestnancom vo veku do 35 rokov vrátane, s odbornou praxou min. 3 roky.

Nominanti na ocenenie Mladý talent poradenstva za rok 2023:

Mgr. Soňa Pribusová
psychologička, CPP Trenčín

Ukončila štúdium na Trnavskej Univerzite, na katedra psychológie. Od roku 2016 pracovala ako školská psychologička v ZŠ Novomeského a na stredoškolskom internáte v Trenčíne. Od roku 2018 až do súčasnosti pracuje ako poradenská psychologička v Centre poradenstva a prevencie v Trenčíne. Aktuálne je vo výcviku Biofeedback a neurofeedback terapie, zároveň je za zariadenie CPP členom komisie pre Prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti mládeže za Trenčiansky kraj, kde sa podieľala na tvorbe a aktívnom plnení úloh z dokumentu -  Krajský program prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti do roku 2028.

Mgr. Alla Plotnikova
psychologička, CPP Bratislava 3

Alla Plotnikova je psychologička, vyštudovala Univerzitu Borisa Grinčenka v Kyjeve. Svoju aktívnu prácu psychologičky začala počas vojny, keď bola nútená s rodinou odísť na Slovensko. Spolu s kolegami poskytuje psychologickú a psychosociálnu podporu ukrajinským deťom, ktoré prišli študovať do miestnych vzdelávacích inštitúcií. V súčasnosti je koordinátorkou Tímu pre podporu pre Ukrajinu v CPP Bratislava 3.

PhDr. Jakub Pikna, PhD.
sociálny pedagóg

Ukončil doktorandské štúdium na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF  v Nitre. V súčasnosti pracuje ako sociálny pedagóg na Gymnáziu v Nitre. Aktívne sa venuje témam práce s mládežou, prevencii a intervencii sociálno-rizikových javov v školách,  sociálnemu poradenstvu, podpore a pomoci pri riešení kríz a rôznych životných situácií, vzdelávaniu, budovaniu a spájaniu kolektívu,  vedeniu študentov v programe DofE a krúžkovej činnosti. Zároveň pôsobí v Mestskom akčnom tíme pre mládež mesta Nitra, ktorý sa zameriava na prevenciu sociálno-rizikových javov a zlepšenie prostredia mesta na základe islandského modelu prevencie – PlanetYouth.

Nominanti na ocenenie Osobnosť poradenstva za rok 2023:

PaedDr. Jana Mihóková
špeciálna pedagogička, Súkromné centrum poradenstva a prevencie v Snine

Štúdium ukončila v roku 2006 na katedre špeciálnej pedagogiky Prešovskej univerzity, v odbore psychopéd. V oblasti poradenstva pôsobí od roku 2008, kedy začínala ako zriaďovateľka Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Snine, po transformácii školských zariadení ako riaditeľka. V praxi pomáha svojím citlivým a chápavým prístupom všetkým klientom, ako aj ich rodičom. Je nielen oporou pre rodiny detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj metodickým poradcom mnohým školám v širokom regióne. Za jej prácou stojí množstvo klientov, ktorí napriek svojmu hendikepu vedú spokojný a úspešný život.

PhDr. Lucia Palugyayová (in memoriam)
logopedička, pôsobila v Inštitúte detskej reči v Bratislave

Štúdium ukončila v roku 2002 v odbore klinickej logopédie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Špecializovala sa na oblasť vývinu reči u detí v predškolskom veku a na oblasť narušenia zvukovej roviny reči a bilingvizmus. Bola spoluautorkou odborných článkov, prednášok, a tiež kníh zameraných na tréning správnej výslovnosti. Participovala na vedení logopedickej praxe, vzdelávaní odborníkov i rodičov detí s NKS. Mala bohaté skúsenosti s vedením individuálnej i skupinovej terapie detí s NKS (Logopedická predškolská príprava, Kurz interaktívneho čítania), participovala na skríningu v predškolských zariadeniach a cielene sa venovala logopedickej osvetovej činnosti.

PhDr. Viera Hudečková, PhD.
psychologička, pôsobila v Diagnostickom centre Záhorská Bystrica v Bratislave

Štúdium ukončila v roku 1985 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracovala v Liečebno-výchovnom sanatóriu Čakany, Diagnostickom centre pre deti na Slovinskej ulici v Bratislave, Liečebno-výchovnom sanatóriu na Hrdličkovej v Bratislave, až napokon na najdlhší čas (takmer 20 rokov) zakotvila v Diagnostickom centre v Záhorskej Bystrici. Aktuálne je (od apríla 2024) na dôchodku. Počas pôsobenia v tomto centre sa stala jednou zo zakladateliek a organizátoriek série konferencií Križovatky, ktoré majú za sebou dvanásť úspešných ročníkov. Externe spolupracovala s VÚDPaP na tvorbe štandardov pre odborné činnosti v ŠVZ a na ďalších projektoch.

Svoju kariéru si spestrila a obohatila prekladaním odborno-populárnych kníh a 5-ročným pôsobením na katedre psychológie Vysokej školy sv. Alžbety v Bratislave, kde vyučovala psychológiu osobnosti a pozitívnu psychológiu.


Je pre nás cťou, že tento rok nad slávnostným oceňovaním Osobnosti poradenstva prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.