VÚDPaP mal zastúpenie aj na 22. Dobrotkovom dni

Dňa 18. apríla 2024 sa konala vedecko – pracovná schôdza odborníkov „22. Dobrotkov deň“, ktorú organizovala Katedra psychológie FiF UK v Bratislave, Ústav pre znaleckú činnosť v psychológii a psychiatrii, s.r.o v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou SLS. Program otvoril a následne ním sprevádzal prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

Ako prvá príspevok s názvom „Šikanovanie v školskom prostredí v kontexte znaleckého dokazovania“ predniesla pracovníčka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie PhDr. E. Smiková, PhD. V príspevku sa zaoberala základnými atribútmi šikanovania v školskom prostredí a na kauzistikách poukázala na znalecké vyšetrenie detí – obete aj páchateľa šikanovania, resp. kyberšikanovania. Predstavila inšpiratívne odborné postupy prevencie, resp. podpory detí v poradenskom a edukačnom procese v téme šikanovania, ktoré pripravil Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

I. Obuch sa venoval téme z oblasti psychodiagnostiky „ROR – farby, zrkadlenie, emócie“. V ďalšom príspevku sa kolegyňa I. Cipro z Akadémie policajného zboru v Bratislave venovala téme „Prežívanie blízkych vzťahov u príslušníkov policajného zboru“.

Zaujímavý príspevok pre forenzných psychológov – sexuológov predniesol R. Máthé (Katedra psychológie FiF UK, Ústav pre znaleckú činnosť v psychológii a psychiatrii, s.r.o.): „Psychologický pohľad na sexuálne minority v užšom a v širšom slova zmysle“. Poslucháčsky atraktívnou bola prednáška „Analýza prípadu úmrtia viacerých členov rodiny“ kolektívu autorov Szorádová, Valent, Očko, Mikuláš, Kuruc z Ústavu súdneho lekárstva LF UK Bratislava, Súdnolekárskeho pracoviska Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Na zaujímavých kazuistikách s fotografickou dokumentáciou bola predstavená práca súdnych lekárov, ktorí riešili viacnásobnú smrť v rodine, kde významnú rolu samovraždy aj vraždy zohrala účasť v sekte.

Na záver, ako vždy, prišli s atraktívne znejúcim názvom príspevku A. Heretik sr. a A. Heretiková Marsalová (Katedra psychológie FiF UK, Ústav pre znaleckú činnosť v psychológii a psychiatrii, s.r.o., REA – Ambulancia psychiatrie a psychoterapie s.r.o) „Magické motivačné predpolie rozšírenej samovraždy“, kde nadviazali na predchádzajúci príspevok a zo psychologicko –psychiatrického pohľadu rozobrali viacnásobnú smrť v rodine a možné motivačné činitele spáchaných trestných činov.

Príspevky multidisciplinárneho stretnutia boli veľmi zaujímavé, s presahom aj do oblasti detskej psychológie, nakoľko prezentované kauzistické prípady sa týkali aj detí – ako obetí, ale aj ako páchateľov trestných činov.

(Spracovala PhDr. Eva Smiková, PhD.)

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.