PSYCHOLÓGIA A PATOPSYCHOLÓGIA DIEŤAŤA

Tento časopis sa zameriava na problematiku psychického vývinu detí a mládeže a na faktory, ktoré tento vývin podmieňujú. Ide najmä o školské, domáce, ale aj širšie sociálne prostredie. V centre pozornosti je štandardne prebiehajúci vývin, ale aj vývin detí s rôznymi vývinovými poruchami, detí s postihnutím, detí nadaných či sociálne znevýhodnených.

2018 – ročník 52


číslo 3-4 | 2018

papd_2018_3-4

číslo 2 | 2018

papd_2018_2

číslo 1 | 2018

papd_2018_1