1. Rukopisy príspevkov zasielajte e-mailom na adresu redakcia@vudpap.sk
  2. Text musí byť editovaný v MS Word – bez riedenia, bez delenia slov a bez zarovnávania; typ písma Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5. Nepoužívajte rôzne veľkosti písma, na prípadné zvýraznenie textu použite polotučné písmo (bold) alebo kurzívu (italic).
  3. Rukopis musí byť členený na jednotlivé časti: a) vlastný text (môže obsahovať odseky a pododseky, záhlavia sa nečíslujú), b) literatúra, c) poznámky pod čiarou (používať čo najmenej).
  4. Tabuľky a obrázky, resp. grafy nezaraďujte do textu, ale až na koniec príspevku. Tabuľky i obrázky (grafy) sa číslujú, musia mať názov, v prípade potreby vysvetlivky. Grafy majú byť spracované v Exceli; ak ich prenášate do Wordu, preneste ich ako graf, nie ako obrázok. Legenda v tabuľkách i grafoch musí byť v jazyku, v ktorom je písaný text príspevku.
  5. Pramene citované v texte príspevku treba uvádzať v zátvorke, v ktorej sa uvedie priezvisko autora (autorov) a rok vydania knihy alebo článku. Ak o autoroch hovoríte v texte a v zátvorke uvádzate iba rok, píšte začiatočné písmená ich rodných mien. Ženské priezviská sa v texte prechyľujú.
  6. V časti Literatúra uvádzajte citované pramene v abecednom poradí. Uvádzajte všetky pramene, na ktoré sa odvolávate v texte, ale iba tieto pramene.
  7. Bibliografické záznamy sa robia podľa normy STN ISO 690 (01 0197). Konkrétne:

Citácia knihy: Priezvisko autora, začiatočné písmená rodného mena (to isté o druhom a treťom autorovi; ak je autorov viac, uvádza sa za menom prvého “et. al.”). Rok vydania. Názov diela. Miesto vydania: Vydavateľ.

Citácia z časopisu: Priezvisko a iniciálky rodných mien autora (autorov). Rok vydania. Názov článku. Názov časopisu, ročník (volume), číslo časopisu, strany.

Citácia zo zborníka: Priezvisko a iniciálky rodných mien autora (autorov). Rok vydania. Názov článku (kapitoly). In: Priezvisko a iniciálky rodných mien zostavovateľa/ov zborníka (Ed./Eds.): Názov zborníka. Miesto vydania: Vydavateľ, strany.

Citácia knižnej kapitoly: Obdobne ako citácia zo zborníka.

Citácia z internetu: Priezvisko autora, iniciálky (to isté o ďalších autoroch; ak je autorov viac ako traja, uvádza sa za menom prvého „et. al.“). Rok vydania. Názov diela [online]. Vydavateľ (názov stránky, resp. webového sídla). [cit. dátum]. Dostupné na: link (za linkom sa nedáva bodka).

Citácia anonymného prameňa: Názov diela. Rok vydania. Potom podľa charakteru diela (pozri vyššie).

Citácia podľa sekundárneho prameňa („z druhej ruky“): Originálny prameň sa v literatúre neuvádza, v texte ho citujte z prameňa uvedeného v literatúre, ktorý sa uvádza slovíčkom „podľa“.

  1. K rukopisu pripojte súhrn vystihujúci obsah článku (vrátane najdôležitejších výsledkov, ak ide o výskumnú štúdiu) a kľúčové slová ako podklad pre cudzojazyčný abstrakt. Preklad zabezpečuje redakcia.
  2. Napokon uveďte základné údaje o autoroch: tituly, pracovisko, postavenie v zamestnaní a odborný záujem.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.