Home»VÚDPaP»Voľné pozície
Voľné pozície2019-06-22T22:48:03+02:00

VOĽNÉ POZÍCIE

2110, 2019

Hľadáme do nášho tímu Knihovníka/knihovníčku

By |21 októbra, 2019|Categories: aktuality, pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Hľadáme do nášho tímu Knihovníka/knihovníčku

Úväzok: 20 hod. týždenne Požadujeme:  VŠ II. stupňa, VŠ I. stupňa, príp. SŠ; odbor informačné štúdiá, aktívna znalosť angličtiny, práce s informačnými technológiami, sociálna spôsobilosť Náplň práce: evidencia a správa  knižničného fondu, evidencia a správa archívu psychodiagnostických pomôcok, publikačnej činnosti výskumných pracovníkov ústavu, dopĺňanie knižničného fondu, správa prístupu do elektronických databáz, poskytovanie bibliografických informácií a vypracúvanie rešerší, medziknižničná a medzinárodná výpožičná služba, administratíva spojená s edičnou činnosťou ústavu Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní [...]

2110, 2019

Hľadáme špeciálneho pedagóga so skúsenosťami s prácou v poradenskom systéme

By |21 októbra, 2019|Categories: aktuality, pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Hľadáme špeciálneho pedagóga so skúsenosťami s prácou v poradenskom systéme

Náplň práce: Usmerňuje odborné procesy a činnosti CŠPP v systéme VPaP a supervíziu týchto činností ( mailom, telefonicky, spracovaním odborného stanoviska a pod.). Spolupracuje na príprave legislatívnych opatrení v oblasti systému VPaP v školstve Podieľa sa na  nastavení a revitalizácii štandardov kvality poskytovaných služieb, najmä CŠPP resp. špeciálnych pedagógov v rámci systému VPaP. Podporuje tvorbu a implementáciu multidisciplinárneho prístupu v odbornej starostlivosti o deti, žiakov a ich rodiny Platové podmienky: Plat: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o [...]

2608, 2019

Interný expert zodpovedný za koordináciu regionálnych riešiteľských tímov pri cielenej podpore implementácie štandardov

By |26 augusta, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Interný expert zodpovedný za koordináciu regionálnych riešiteľských tímov pri cielenej podpore implementácie štandardov

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Spolupracuje pri koordinácii regionálnych tímov v RPC (regionálne projektové centrum) na úrovni 3 regiónov Slovenska – západné/BA, TT, TN, NR kraj, stredné/BB,ZA kraj, východné Slovensko/PO, KE kraj. Prostredníctvom koordinácie RPC sa aktívne podieľajú (v odbornej, manažérskej a metodickej rovine) na cielenej facilitácii prípravy zariadení v systéme VPaP na realizáciu dopytovo orientovaných projektov za účelom naplnenia štandardov. Spolupracujú s regionálnymi tímami na zapojení inštitúcií do auditu potrieb inštitúcie vo vzťahu k štandardom, na príprave modelových [...]

1507, 2019

Externý expert zodpovedný za tvorbu výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality v systéme VPaP

By |15 júla, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Externý expert zodpovedný za tvorbu výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality v systéme VPaP

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: V expertných pracovných skupinách prebieha tvorba kľúčových výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality v systéme VPaP, predovšetkým: Nastavenie kontinuálneho mapovania potrieb rodiny a následné vyhodnotenie novovynárajúcich sa potrieb dieťaťa a jeho rodiny v systéme VPaP; Nastavenie a zavedenie inštitútu kvality ako platformy pokrývajúcej kontrolné mechanizmy vo vzťahu k dodržiavaniu štandardov, vo vzťahu k exekutíve v systéme VPaP; Nastavenie  inštitútu inovácií v systéme VPaP ako platformy zaoberajúcej sa mapovaním potrieb detí a ich rodín a na základe pravidelného zberu dát identifikujúcej potrebné inovácie v systéme na úrovni ľudských zdrojov, [...]

1107, 2019

Externý expert na tvorbu štandardov

By |11 júla, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Externý expert na tvorbu štandardov

Informácie o pracovnom mieste Charakteristika: Externý expert sa spolupodieľa na tvorbe štandardov odbornej činnosti výchovného poradenstva a prevencie v oblasti diagnostiky, poradenstva, terapie, prevencie, supervízie a multidisciplinárneho prístupu formou vypracovania expertíz a/alebo podkladových materiálov. Priamo spolupracuje s internými expertami pre tvorbu štandardov danej oblasti odbornej činnosti. Zúčastňuje sa pracovných stretnutí expertných skupín, kde sa aktívne a tvorivo podieľa na spracovávaní návrhov a finalizácií podkladov pre štandardy. V spolupráci s internými expertami a ďalšími externými expertami kooperuje a podieľa sa [...]

2206, 2019

Regionálni technickí asistenti zodpovední za cielenú podporu inštitúcií pri príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci dopytovo orientovaných výziev

By |22 júna, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Regionálni technickí asistenti zodpovední za cielenú podporu inštitúcií pri príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci dopytovo orientovaných výziev

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Úlohou technických asistentov je spolupráca pri realizácii auditu štandardov v sieti školských zariadení VPaP a ŠVZ, vytvorenie modelových projektov pre DOV, podporné poradenstvo a priama pomoc vedeniu inštitúcie (CPPPaP, CŠPP, DC, RC, LVS) tvoriť úspešné projektové žiadosti v dopytovo orientovaných výzvach a úspešne pripraviť prípravnú fázu realizácie podporených projektov. Zodpovedajú za: Zapojenie a cielená podpora inštitúcií v regióne (školské zariadenia VPaP, ŠVZ – bez rozdielu zriaďovateľa, príp. ďalšie inštitúcie oprávnené [...]

2206, 2019

Regionálni experti zodpovední za cielenú podporu inštitúcií pri audite napĺňania štandardov

By |22 júna, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Regionálni experti zodpovední za cielenú podporu inštitúcií pri audite napĺňania štandardov

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: V spolupráci s inštitúciami v systéme VPaP realizuje audit štandardov – vykonáva, podporuje a facilituje proces mapovania potrieb vo vzťahu k napĺňaniu štandardov vytvorených v rámci projektu. Sumarizuje odborné výstupy z auditu štandardov a ďalšie podklady za účelom prípravy modelových dopytovo orientovaných projektov v regióne. Zodpovedá za: Audit štandardov na inštitucionálnej úrovni; Spolupráca s Regionálnym odborným riešiteľom A3a pri spracovávaní priebežných a záverečných výstupov z auditu naplnenia štandardov na regionálnej [...]

2206, 2019

Regionálni odborní riešitelia zodpovední za cielenú podporu implementácie štandardov

By |22 júna, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Regionálni odborní riešitelia zodpovední za cielenú podporu implementácie štandardov

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Realizuje čiastkové úlohy a odbornú činnosť v rámci projektovej aktivity na regionálnej úrovni. Koordinuje regionálny riešiteľský tím – experta na audit štandardov a technického asistenta. V odbornej, manažérskej a metodickej rovine cielene facilituje prípravu zariadení v systéme VPaP (školské zariadenia VPaP, ŠVZ – bez rozdielu zriaďovateľa, príp. ďalšie inštitúcie oprávnené zapojiť sa do DOV) v regióne pôsobnosti na realizáciu dopytovo orientovaných projektov za účelom naplnenia štandardov. Spolupracuje s partnermi v [...]

2206, 2019

Odborný riešiteľ zodpovedný za tvorbu výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality v systéme VPaP

By |22 júna, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Odborný riešiteľ zodpovedný za tvorbu výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality v systéme VPaP

Informácie o pracovnom mieste Je zodpovedný za koordináciu odborných činností a naplnenie cieľa v rámci čiastkovej aktivity A3b v rámci odbornej podaktivity A3. Koordinuje vytvorenie pracovných skupín, zapája kľúčových aktérov a spoluaktérov do tvorby intelektuálnych výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality všetkých procesov VPaP na celoslovenskej úrovni. Koordinuje harmonogram, prípravu, realizáciu, priebežnú a záverečnú evalváciu čiastkovej aktivity A3b. Koordinuje tvorbu koncepčných výstupov a strategických materiálov, dokumentov s prepojením na prijaté národné programy a akčné plány. Zodpovedá za prepojenie intelektuálnych výstupov [...]

2206, 2019

Interný expert zodpovedný za tvorbu intelektuálnych výstupov pre kontinuálny rozvoj ľudských zdrojov v systéme VPaP

By |22 júna, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Interný expert zodpovedný za tvorbu intelektuálnych výstupov pre kontinuálny rozvoj ľudských zdrojov v systéme VPaP

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Pracuje v expertných riešiteľských tímoch/pracovných skupinách, kde sa tvoria: - vzdelávacie programy a obsahy pre potreby realizácie vzdelávacích aktivít - prehľad existujúcich domácich a zahraničných vzdelávacích programov pre rozvoj ľudských zdrojov v systéme VPaP, priebežne sa tvoria zoznamy vzdelávacích programov, ktoré je potrebné vypracovať/dopracovať/inovovať a predložiť na akreditáciu - plány kontinuálneho vzdelávania a prípravy súčasných a budúcich ľudských zdrojov v systéme VPaP a ďalších spoluaktérov VPaP, vrátane tých, ktoré reflektujú [...]

2206, 2019

Lektor vzdelávacích aktivít v oblasti KVaKP pre PZ a OZ v MŠ, ZŠ, SŠ

By |22 júna, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Lektor vzdelávacích aktivít v oblasti KVaKP pre PZ a OZ v MŠ, ZŠ, SŠ

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Lektorovanie - kontinuálne inovačné vzdelávanie v oblasti KVaKP. Spolupracuje na odbornej príprave vzdelávacích modulov a podkladov pre akreditáciu vzdelávacieho programu v oblasti KVaKP. Pripravuje vzdelávacie aktivity po obsahovej stránke. Podieľa sa na príprave metodológie mapovania odborných kompetencií frekventantov na vstupe, počas priebehu a na výstupe zo vzdelávacej aktivity. Spolupracuje s interným expertom pri spracovávaní čiastkových odborných výstupov zo vzdelávacej aktivity. Evalvuje vzdelávaciu aktivitu z pohľadu lektora a koncipujú odporúčania pre [...]

2206, 2019

Interný expert zodpovedný za realizáciu vzdelávacích aktivít v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva pre metodikov v CPPPaP a pre odborných a pedagogických zamestnancov v MŠ, ZŠ, SŠ

By |22 júna, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Interný expert zodpovedný za realizáciu vzdelávacích aktivít v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva pre metodikov v CPPPaP a pre odborných a pedagogických zamestnancov v MŠ, ZŠ, SŠ

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Práca v riešiteľských tímoch v čiastkovej aktivite. Pripravujú a realizujú proces akreditácie vzdelávacieho programu. Podieľajú sa na príprave, realizácii, priebežnej a záverečnej evalvácii vzdelávacej aktivity: – oslovenie a motivácia frekventantov, príprava vstupných kritérií a podmienok certifikácie pre frekventantov, evidencia výstupov frekventantov vzdelávania, spracovanie súhrnných výstupov a evalvačných správ, mapovanie progresu a rozvoja kľúčových odborných/profesijných kompetencií frekventantov vzdelávacích aktivít; - spolupráca s lektormi, príprava harmonogramov, cieľov a metodológie vzdelávacích aktivít; - [...]

2206, 2019

Lektor sociálno-psychologických výcvikov

By |22 júna, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Lektor sociálno-psychologických výcvikov

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Lektorovanie SPV – dvojica lektorov vedie SPV pre 8 skupín po 15 frekventantov v rámci čiastkovej aktivity. Spolupracuje na odbornej príprave vzdelávacích modulov a podkladov pre akreditáciu vzdelávacieho programu SPV. Pripravuje vzdelávacie aktivity po obsahovej stránke. Podieľa sa na príprave metodológie mapovania odborných kompetencií frekventantov SPV na vstupe, počas priebehu a na výstupe zo vzdelávacej aktivity. Spolupracuje s interným expertom pri spracovávaní čiastkových odborných výstupov zo vzdelávacej aktivity. Evalvuje vzdelávaciu [...]

2206, 2019

Interný expert zodpovedný za realizáciu sociálno-psychologických výcvikov, vzdelávania v terapeutických metódach a prípravu supervízorov

By |22 júna, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Interný expert zodpovedný za realizáciu sociálno-psychologických výcvikov, vzdelávania v terapeutických metódach a prípravu supervízorov

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Práca v riešiteľských tímoch v čiastkovej aktivite, jeden interný expert na každý typ vzdelávania podľa druhu dlhodobého špecializovaného vzdelávania – sociálno-psychologický výcvik, terapeutické metódy, supervízia. Podieľa sa na príprave, realizácii, priebežnej a záverečnej evalvácii vzdelávacej aktivity: – oslovenie a motivácia frekventantov, príprava vstupných kritérií a podmienok certifikácie pre frekventantov, evidencia výstupov frekventantov vzdelávania, spracovanie súhrnných výstupov a evalvačných správ, mapovanie progresu a rozvoja kľúčových odborných/profesijných kompetencií frekventantov vzdelávacích aktivít; - [...]

2206, 2019

Interný expert pre pilotné overenie multidisciplinárneho prístupu pracujúci v Regionálnom projektom centre

By |22 júna, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Interný expert pre pilotné overenie multidisciplinárneho prístupu pracujúci v Regionálnom projektom centre

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Pracuje na pilotnom overovaní implementácie MDP v praxi vybraných škôl a školských zariadení v rámci svojho regiónu (krajská úroveň). V každom kraji pracujú v RPC 2 osoby. Priamo spolupracuje s externými expertami zo zapojených inštitúcií v kraji a priamo sa podieľa na realizácii pilotného overovania MDP v zapojených inštitúciách v kraji. Realizuje pracovné stretnutia v regióne a prenáša informácie o priebehu, postupe plnenia čiastkových úloh v regióne smerom k HPC. [...]

Load More Posts

Kategórie