Home»VÚDPaP»Voľné pozície
Voľné pozície2019-06-22T22:48:03+02:00

VOĽNÉ POZÍCIE

807, 2021

Interný expert/Interná expertka v metodickom usmerňovaní

By |8 júla, 2021|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Interný expert/Interná expertka v metodickom usmerňovaní

„Usmerňovať pre prax“ je národným projektom, ktorého víziou je zaviesť štandardy kvality metodického usmerňovania a diagnostických nástrojov pre všetkých odborných zamestnancov/zamestnankyne (OZ) resp. pedagogických zamestnancov/zamestnankyne (PZ) patriacich do systému výchovného poradenstva a prevencie (VPaP). Interný expert/Interná expertka sa podieľa na tvorbe obsahu odborných dokumentov a realizácii špecializovaných pracovných procesov v oblasti: Vzdelávanie tvorba intelektuálnych výstupov a koncepčných dokumentov, koncipovanie metodických príručiek, návrhov a odporúčaní pre oblasť metodického usmerňovania, priebežných a záverečných správ, kooperácia pri nastavovaní obsahu vzdelávania v metodickom usmerňovaní, koordinácia procesu zavedenia a implementácie obsahových [...]

607, 2021

Odborný asistent pre štandardizáciu diagnostických nástrojov

By |6 júla, 2021|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Odborný asistent pre štandardizáciu diagnostických nástrojov

Pracovná pozícia je súčasťou národného projektu „Usmerňovať pre prax“, ktorého víziou je zaviesť štandardy kvality metodického usmerňovania pre všetkých odborných a pedagogických zamestnancov (OZ/PZ) patriacich do systému výchovného poradenstva a prevencie (VPaP). Odborný asistent sa podieľa na vedecko-výskumnej  činnosti, ktorej cieľom je štandardizácia psychologických, špeciálno-pedagogických a sociálno-pedagogických diagnostických nástrojov a realizácia čiastkových výskumných úloh projektu. Náplň práce: asistencia pri realizácii výskumov a prieskumov centrovaných na problematiku psychodiagnostiky, príprava podkladov a odborných textov, spolupráca na štandardizácii psychodiagnostických nástrojov, preparácia vedecko-výskumných dát pre ďalšie analýzy, podieľanie sa na vyhodnocovaní a spracovaní štatistických [...]

1205, 2021

Odborný asistent/Odborná asistentka pre mapovanie a analýzu potrieb v systéme výchovného poradenstva a prevencie (VPaP)

By |12 mája, 2021|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Odborný asistent/Odborná asistentka pre mapovanie a analýzu potrieb v systéme výchovného poradenstva a prevencie (VPaP)

Pracovná pozícia je súčasťou národného projektu „Usmerňovať pre prax“, ktorého víziou je zaviesť štandardy kvality metodického usmerňovania pre všetkých odborných a pedagogických zamestnancov (OZ/PZ) patriacich do systému výchovného poradenstva a prevencie (VPaP). Odborný asistent/Odborná asistentka sa podieľa na tvorbe obsahu odborných dokumentov a realizácii špecializovaných pracovných procesov v oblasti Analýza ľudských zdrojov v systéme VPaP. Náplň práce: Podieľa sa na príprave odborných dokumentov a intelektuálnych výstupov v oblasti profesijného rozvoja a metodického usmerňovania odborných zamestnancov v systéme VPaP, participuje na analýzach ľudských zdrojov v systéme VPaP. Realizuje rešerše a [...]

1903, 2021

Interný expert pre mapovanie a analýzu potrieb v systéme výchovného poradenstva a prevencie (VPaP)

By |19 marca, 2021|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Interný expert pre mapovanie a analýzu potrieb v systéme výchovného poradenstva a prevencie (VPaP)

Pracovná pozícia je súčasťou národného projektu „Usmerňovať pre prax“, ktorého víziou je zaviesť štandardy kvality metodického usmerňovania pre všetkých odborných a pedagogických zamestnancov (OZ/PZ) patriacich do systému výchovného poradenstva a prevencie (VPaP). Interný expert realizuje špecializované pracovné procesy prioritne zamerané na mapovanie a analýzu potrieb odborných zamestnancov v systéme VPaP v kontexte metodického usmerňovania Náplň práce: realizovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych prieskumov na mapovanie potrieb v metodickom usmerňovaní a v profesijnom rozvoji OZ v systéme VPaP, vyhodnocovanie a spracovanie zozbieraných dát a údajov, spracovanie podkladov, návrhov a odporúčaní pre vzdelávacie aktivity projektu, priebežné [...]

2602, 2021

Externý expert/lektor pre oblasť školskej legislatívy a právnych predpisov v systéme VPaP

By |26 februára, 2021|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Externý expert/lektor pre oblasť školskej legislatívy a právnych predpisov v systéme VPaP

Externý expert je členom expertnej skupiny  pre zavedenie štandardov kvality v metodickom usmerňovaní a v rámci svojej špecializácie sa podieľa najmä na nastavovaní obsahových štandardov metodického usmerňovania a na príprave, realizácii a priebežnom hodnotení programov inovačného vzdelávania pre odborných a pedagogických zamestnancov pôsobiacich v poradenských zariadeniach a školských podporných tímoch. Náplň práce: podieľa sa na nastavovaní obsahových štandardov metodického usmerňovania a obsahu vzdelávania v metodickom usmerňovaní s cieľom zaviesť a implementovať obsahové štandardy metodického usmerňovania v špecializácii: školská legislatíva a právne predpisy v metodickom usmerňovaní pedagogických a odborných zamestnancov v systéme výchovného poradenstva [...]

2602, 2021

Externý expert/lektor pre oblasť usmerňovania zamestnancov v systéme VPaP v poradenských zariadeniach a školských podporných tímoch

By |26 februára, 2021|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Externý expert/lektor pre oblasť usmerňovania zamestnancov v systéme VPaP v poradenských zariadeniach a školských podporných tímoch

"Externý expert je členom expertnej skupiny pre zavedenie štandardov kvality v metodickom usmerňovaní a v rámci svojej špecializácie sa podieľa najmä na nastavovaní obsahových štandardov metodického usmerňovania a na príprave, realizácii a priebežnom hodnotení programov inovačného vzdelávania pre odborných a pedagogických zamestnancov pôsobiacich v poradenských zariadeniach a školských podporných tímoch." Náplň práce: podieľa sa na nastavovaní obsahových štandardov metodického usmerňovania a obsahu vzdelávania v metodickom usmerňovaní s cieľom zaviesť a implementovať obsahové štandardy metodického usmerňovania v špecializácii: koordinácia a metodické usmerňovanie  odborných zamestnancov v poradenských [...]

2602, 2021

Externý expert/lektor pre oblasť dištančných a online foriem práce a komunikácie

By |26 februára, 2021|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Externý expert/lektor pre oblasť dištančných a online foriem práce a komunikácie

Externý expert je členom expertnej skupiny pre zavedenie štandardov kvality v metodickom usmerňovaní a v rámci svojej špecializácie sa podieľa najmä na nastavovaní obsahových štandardov metodického usmerňovania a na príprave, realizácii a priebežnom hodnotení programov inovačného vzdelávania pre odborných a pedagogických zamestnancov pôsobiacich v poradenských zariadeniach a školských podporných tímoch. Náplň práce: podieľa sa na nastavovaní obsahových štandardov metodického usmerňovania a obsahu vzdelávania v metodickom usmerňovaní s cieľom zaviesť a implementovať obsahové štandardy metodického usmerňovania v špecializácii: dištančné a online formy práce a komunikácie v praxi pedagogických a odborných zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie (VPaP) [...]

1310, 2020

Interný expert v Dočasnom vzdelávacom stredisku NP Usmerňovať pre prax

By |13 októbra, 2020|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Interný expert v Dočasnom vzdelávacom stredisku NP Usmerňovať pre prax

Národný projekt „Usmerňovať pre prax“ má za hlavný cieľ zaviesť štandardy kvality metodického usmerňovania a diagnostických nástrojov pre všetkých odborných zamestnancov/zamestnankyne (OZ) resp. pedagogických zamestnancov/zamestnankyne (PZ) patriacich do systému výchovného poradenstva a prevencie (VPaP). Interný expert v Dočasnom vzdelávacom stredisku sa podieľa najmä na príprave, realizácii a priebežnom hodnotení vzdelávacích aktivít pre odborných zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie Náplň práce: podieľa sa na nastavovaní obsahu vzdelávania v metodickom usmerňovaní, na koordinácii procesu zavedenia a implementácie obsahových štandardov metodického usmerňovania, participuje na príprave, realizácii [...]

1009, 2020

Externý expert zodpovedný za tvorbu výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality v systéme VPaP

By |10 septembra, 2020|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Externý expert zodpovedný za tvorbu výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality v systéme VPaP

V rámci podpory implementácie štandardov je špecifikovaná čiastková aktivita, ktorá je zameraná na tvorbu intelektuálnych výstupov pre kvalitu systému VPaP. V rámci tejto aktivity rozšírime náš tím o externých expertov, ktorí budú pracovať na nastavení Inštitútu inovácií a Inštitútu kvality. Pozícia externého experta, ktorý ponúka inováciu pre nastavenie  Inštitútu inovácií v systéme VPaP ako platformy zaoberajúcej sa mapovaním potrieb detí a ich rodín a svojimi osobnými skúsenosťami s realizáciou inovácie túto inováciu spracuje s možnosťou jej overenia na úrovni ľudských zdrojov, nástrojov alebo  technológií. Pozícia externého [...]

2601, 2020

Interný expert zodpovedný za koordináciu regionálnych riešiteľských tímov pri cielenej podpore implementácie štandardov

By |26 januára, 2020|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Interný expert zodpovedný za koordináciu regionálnych riešiteľských tímov pri cielenej podpore implementácie štandardov

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Spolupracuje pri koordinácii regionálnych tímov v RPC (regionálne projektové centrum) na úrovni 3 regiónov Slovenska – západné/BA, TT, TN, NR kraj, stredné/BB,ZA kraj, východné Slovensko/PO, KE kraj. Prostredníctvom koordinácie RPC sa aktívne podieľajú (v odbornej, manažérskej a metodickej rovine) na cielenej facilitácii prípravy zariadení v systéme VPaP na realizáciu dopytovo orientovaných projektov za účelom naplnenia štandardov. Spolupracujú s regionálnymi tímami na zapojení inštitúcií do auditu potrieb inštitúcie vo vzťahu k štandardom, na príprave modelových [...]

2201, 2020

Interný expert v pracovných skupinách pre tvorbu štandardov

By |22 januára, 2020|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Interný expert v pracovných skupinách pre tvorbu štandardov

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Odborná práca v pracovných skupinách pre tvorbu štandardov. V rámci pracovných skupín sa definuje základná filozofia VPaP: multidisciplinárny prístup pre inklúziu a tvoria sa štandardy pre systém VPaP. Stanovujú základnú metodológiu, rámce a postup pre tvorbu štandardov. Vypracúvajú štandardy podľa stanovenej základnej metodológie, rámcov a postupu pre tvorbu štandardov. Zúčastňujú sa na intenzívnych pracovných rokovaniach podľa stanoveného harmonogramu a špecializovanej oblasti konkrétnej pracovnej skupiny. Zodpovedajú za: Zadefinovanie a spracovanie základnej [...]

2101, 2020

Hľadáme do nášho tímu Knihovníka/knihovníčku

By |21 januára, 2020|Categories: aktuality, pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Hľadáme do nášho tímu Knihovníka/knihovníčku

Pracovné miesto: Knihovník/knihovníčka Úväzok: 20 hod. týždenne Požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa, VŠ I. stupňa, príp. SŠ; odbor informačné štúdiá Požadované kompetencie: aktívna znalosť angličtiny, práce s informačnými technológiami, sociálna spôsobilosť Prax: nevyžaduje sa Náplň práce: evidencia a správa  knižničného fondu, evidencia a správa archívu psychodiagnostických pomôcok, akvizície (dopĺňanie knižničného fondu), správa prístupu do elektronických databáz, výpožičky interným i externým používateľom knižnice, poskytovanie bibliografických informácií a vypracúvanie rešerší, kontakty s inými knižnicami a informačnými pracoviskami, medziknižničná a medzinárodná výpožičná služba, evidencia publikačnej činnosti výskumných pracovníkov ústavu, evidencia citácií výskumných pracovníkov ústavu, administratíva spojená s edičnou činnosťou ústavu. Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o [...]

Categories

Go to Top