»»Voľné pozície
Voľné pozície2019-06-22T22:48:03+02:00

VOĽNÉ POZÍCIE

2608, 2019

Interný expert zodpovedný za koordináciu regionálnych riešiteľských tímov pri cielenej podpore implementácie štandardov

By |august 26th, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Interný expert zodpovedný za koordináciu regionálnych riešiteľských tímov pri cielenej podpore implementácie štandardov

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Spolupracuje pri koordinácii regionálnych tímov v RPC (regionálne projektové centrum) na úrovni 3 regiónov Slovenska – západné/BA, TT, TN, NR kraj, stredné/BB,ZA kraj, východné Slovensko/PO, KE kraj. Prostredníctvom koordinácie RPC sa aktívne podieľajú (v odbornej, manažérskej a metodickej rovine) na cielenej facilitácii prípravy zariadení v systéme VPaP na realizáciu dopytovo orientovaných projektov za účelom naplnenia štandardov. Spolupracujú s regionálnymi tímami na zapojení inštitúcií do auditu potrieb inštitúcie vo vzťahu k štandardom, na príprave modelových [...]

1507, 2019

Externý expert zodpovedný za tvorbu výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality v systéme VPaP

By |júl 15th, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Externý expert zodpovedný za tvorbu výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality v systéme VPaP

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: V expertných pracovných skupinách prebieha tvorba kľúčových výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality v systéme VPaP, predovšetkým: Nastavenie kontinuálneho mapovania potrieb rodiny a následné vyhodnotenie novovynárajúcich sa potrieb dieťaťa a jeho rodiny v systéme VPaP; Nastavenie a zavedenie inštitútu kvality ako platformy pokrývajúcej kontrolné mechanizmy vo vzťahu k dodržiavaniu štandardov, vo vzťahu k exekutíve v systéme VPaP; Nastavenie  inštitútu inovácií v systéme VPaP ako platformy zaoberajúcej sa mapovaním potrieb detí a ich rodín a na základe pravidelného zberu dát identifikujúcej potrebné inovácie v systéme na úrovni ľudských zdrojov, [...]

1107, 2019

Externý expert na tvorbu štandardov

By |júl 11th, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Externý expert na tvorbu štandardov

Informácie o pracovnom mieste Charakteristika: Externý expert sa spolupodieľa na tvorbe štandardov odbornej činnosti výchovného poradenstva a prevencie v oblasti diagnostiky, poradenstva, terapie, prevencie, supervízie a multidisciplinárneho prístupu formou vypracovania expertíz a/alebo podkladových materiálov. Priamo spolupracuje s internými expertami pre tvorbu štandardov danej oblasti odbornej činnosti. Zúčastňuje sa pracovných stretnutí expertných skupín, kde sa aktívne a tvorivo podieľa na spracovávaní návrhov a finalizácií podkladov pre štandardy. V spolupráci s internými expertami a ďalšími externými expertami kooperuje a podieľa sa [...]

2206, 2019

Manažér monitorovania

By |jún 22nd, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Manažér monitorovania

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Vykonáva priebežné sledovanie pokroku Národného projektu, zodpovedá za správne evidovanie výsledkov a vypracovanie monitorovacích správ, doplňujúcich monitorovacích údajov a informácií pre SO v rámci riadenia projektu. Eviduje, pripravuje, spracováva podklady pre monitorovanie NP vo vzťahu k projektovým merateľným ukazovateľom, vrátane agendy zastrešujúcej administratívu spojenú s evidenciou priamych cieľových skupín (napr. karty účastníkov), zapojených inštitúcií. Zodpovedá za: Sledovanie napĺňania merateľných ukazovateľov (evidencia, prehľad, priebežné reporty) – spracovávanie monitorovacích správ. Mzda (brutto) [...]

2206, 2019

Regionálni technickí asistenti zodpovední za cielenú podporu inštitúcií pri príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci dopytovo orientovaných výziev

By |jún 22nd, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Regionálni technickí asistenti zodpovední za cielenú podporu inštitúcií pri príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci dopytovo orientovaných výziev

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Úlohou technických asistentov je spolupráca pri realizácii auditu štandardov v sieti školských zariadení VPaP a ŠVZ, vytvorenie modelových projektov pre DOV, podporné poradenstvo a priama pomoc vedeniu inštitúcie (CPPPaP, CŠPP, DC, RC, LVS) tvoriť úspešné projektové žiadosti v dopytovo orientovaných výzvach a úspešne pripraviť prípravnú fázu realizácie podporených projektov. Zodpovedajú za: Zapojenie a cielená podpora inštitúcií v regióne (školské zariadenia VPaP, ŠVZ – bez rozdielu zriaďovateľa, príp. ďalšie inštitúcie oprávnené [...]

2206, 2019

Regionálni experti zodpovední za cielenú podporu inštitúcií pri audite napĺňania štandardov

By |jún 22nd, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Regionálni experti zodpovední za cielenú podporu inštitúcií pri audite napĺňania štandardov

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: V spolupráci s inštitúciami v systéme VPaP realizuje audit štandardov – vykonáva, podporuje a facilituje proces mapovania potrieb vo vzťahu k napĺňaniu štandardov vytvorených v rámci projektu. Sumarizuje odborné výstupy z auditu štandardov a ďalšie podklady za účelom prípravy modelových dopytovo orientovaných projektov v regióne. Zodpovedá za: Audit štandardov na inštitucionálnej úrovni; Spolupráca s Regionálnym odborným riešiteľom A3a pri spracovávaní priebežných a záverečných výstupov z auditu naplnenia štandardov na regionálnej [...]

2206, 2019

Regionálni odborní riešitelia zodpovední za cielenú podporu implementácie štandardov

By |jún 22nd, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Regionálni odborní riešitelia zodpovední za cielenú podporu implementácie štandardov

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Realizuje čiastkové úlohy a odbornú činnosť v rámci projektovej aktivity na regionálnej úrovni. Koordinuje regionálny riešiteľský tím – experta na audit štandardov a technického asistenta. V odbornej, manažérskej a metodickej rovine cielene facilituje prípravu zariadení v systéme VPaP (školské zariadenia VPaP, ŠVZ – bez rozdielu zriaďovateľa, príp. ďalšie inštitúcie oprávnené zapojiť sa do DOV) v regióne pôsobnosti na realizáciu dopytovo orientovaných projektov za účelom naplnenia štandardov. Spolupracuje s partnermi v [...]

2206, 2019

Odborný riešiteľ zodpovedný za tvorbu výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality v systéme VPaP

By |jún 22nd, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Odborný riešiteľ zodpovedný za tvorbu výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality v systéme VPaP

Informácie o pracovnom mieste Je zodpovedný za koordináciu odborných činností a naplnenie cieľa v rámci čiastkovej aktivity A3b v rámci odbornej podaktivity A3. Koordinuje vytvorenie pracovných skupín, zapája kľúčových aktérov a spoluaktérov do tvorby intelektuálnych výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality všetkých procesov VPaP na celoslovenskej úrovni. Koordinuje harmonogram, prípravu, realizáciu, priebežnú a záverečnú evalváciu čiastkovej aktivity A3b. Koordinuje tvorbu koncepčných výstupov a strategických materiálov, dokumentov s prepojením na prijaté národné programy a akčné plány. Zodpovedá za prepojenie intelektuálnych výstupov [...]

2206, 2019

Interný expert zodpovedný za tvorbu intelektuálnych výstupov pre kontinuálny rozvoj ľudských zdrojov v systéme VPaP

By |jún 22nd, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Interný expert zodpovedný za tvorbu intelektuálnych výstupov pre kontinuálny rozvoj ľudských zdrojov v systéme VPaP

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Pracuje v expertných riešiteľských tímoch/pracovných skupinách, kde sa tvoria: - vzdelávacie programy a obsahy pre potreby realizácie vzdelávacích aktivít - prehľad existujúcich domácich a zahraničných vzdelávacích programov pre rozvoj ľudských zdrojov v systéme VPaP, priebežne sa tvoria zoznamy vzdelávacích programov, ktoré je potrebné vypracovať/dopracovať/inovovať a predložiť na akreditáciu - plány kontinuálneho vzdelávania a prípravy súčasných a budúcich ľudských zdrojov v systéme VPaP a ďalších spoluaktérov VPaP, vrátane tých, ktoré reflektujú [...]

2206, 2019

Lektor vzdelávacích aktivít v oblasti KVaKP pre PZ a OZ v MŠ, ZŠ, SŠ

By |jún 22nd, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Lektor vzdelávacích aktivít v oblasti KVaKP pre PZ a OZ v MŠ, ZŠ, SŠ

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Lektorovanie - kontinuálne inovačné vzdelávanie v oblasti KVaKP. Spolupracuje na odbornej príprave vzdelávacích modulov a podkladov pre akreditáciu vzdelávacieho programu v oblasti KVaKP. Pripravuje vzdelávacie aktivity po obsahovej stránke. Podieľa sa na príprave metodológie mapovania odborných kompetencií frekventantov na vstupe, počas priebehu a na výstupe zo vzdelávacej aktivity. Spolupracuje s interným expertom pri spracovávaní čiastkových odborných výstupov zo vzdelávacej aktivity. Evalvuje vzdelávaciu aktivitu z pohľadu lektora a koncipujú odporúčania pre [...]

2206, 2019

Interný expert zodpovedný za realizáciu vzdelávacích aktivít v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva pre metodikov v CPPPaP a pre odborných a pedagogických zamestnancov v MŠ, ZŠ, SŠ

By |jún 22nd, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Interný expert zodpovedný za realizáciu vzdelávacích aktivít v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva pre metodikov v CPPPaP a pre odborných a pedagogických zamestnancov v MŠ, ZŠ, SŠ

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Práca v riešiteľských tímoch v čiastkovej aktivite. Pripravujú a realizujú proces akreditácie vzdelávacieho programu. Podieľajú sa na príprave, realizácii, priebežnej a záverečnej evalvácii vzdelávacej aktivity: – oslovenie a motivácia frekventantov, príprava vstupných kritérií a podmienok certifikácie pre frekventantov, evidencia výstupov frekventantov vzdelávania, spracovanie súhrnných výstupov a evalvačných správ, mapovanie progresu a rozvoja kľúčových odborných/profesijných kompetencií frekventantov vzdelávacích aktivít; - spolupráca s lektormi, príprava harmonogramov, cieľov a metodológie vzdelávacích aktivít; - [...]

2206, 2019

Lektor sociálno-psychologických výcvikov

By |jún 22nd, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Lektor sociálno-psychologických výcvikov

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Lektorovanie SPV – dvojica lektorov vedie SPV pre 8 skupín po 15 frekventantov v rámci čiastkovej aktivity. Spolupracuje na odbornej príprave vzdelávacích modulov a podkladov pre akreditáciu vzdelávacieho programu SPV. Pripravuje vzdelávacie aktivity po obsahovej stránke. Podieľa sa na príprave metodológie mapovania odborných kompetencií frekventantov SPV na vstupe, počas priebehu a na výstupe zo vzdelávacej aktivity. Spolupracuje s interným expertom pri spracovávaní čiastkových odborných výstupov zo vzdelávacej aktivity. Evalvuje vzdelávaciu [...]

2206, 2019

Interný expert zodpovedný za realizáciu sociálno-psychologických výcvikov, vzdelávania v terapeutických metódach a prípravu supervízorov

By |jún 22nd, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Interný expert zodpovedný za realizáciu sociálno-psychologických výcvikov, vzdelávania v terapeutických metódach a prípravu supervízorov

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Práca v riešiteľských tímoch v čiastkovej aktivite, jeden interný expert na každý typ vzdelávania podľa druhu dlhodobého špecializovaného vzdelávania – sociálno-psychologický výcvik, terapeutické metódy, supervízia. Podieľa sa na príprave, realizácii, priebežnej a záverečnej evalvácii vzdelávacej aktivity: – oslovenie a motivácia frekventantov, príprava vstupných kritérií a podmienok certifikácie pre frekventantov, evidencia výstupov frekventantov vzdelávania, spracovanie súhrnných výstupov a evalvačných správ, mapovanie progresu a rozvoja kľúčových odborných/profesijných kompetencií frekventantov vzdelávacích aktivít; - [...]

2206, 2019

Interný expert pre pilotné overenie multidisciplinárneho prístupu pracujúci v Regionálnom projektom centre

By |jún 22nd, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Interný expert pre pilotné overenie multidisciplinárneho prístupu pracujúci v Regionálnom projektom centre

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Pracuje na pilotnom overovaní implementácie MDP v praxi vybraných škôl a školských zariadení v rámci svojho regiónu (krajská úroveň). V každom kraji pracujú v RPC 2 osoby. Priamo spolupracuje s externými expertami zo zapojených inštitúcií v kraji a priamo sa podieľa na realizácii pilotného overovania MDP v zapojených inštitúciách v kraji. Realizuje pracovné stretnutia v regióne a prenáša informácie o priebehu, postupe plnenia čiastkových úloh v regióne smerom k HPC. [...]

2206, 2019

Interný expert pre pilotné overenie MDP pracujúci v Hlavnom projektovom centre

By |jún 22nd, 2019|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Interný expert pre pilotné overenie MDP pracujúci v Hlavnom projektovom centre

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Pracuje na pilotnom overovaní implementácie MDP v praxi vybraných škôl a školských zariadení v rámci regionálnej úrovne (západné, stredné, východné Slovensko). Spolupracuje pri koordinácii regionálnych interných a externých expertov na úrovni 3 regiónov Slovenska – západné/BA, TT, TN, NR kraj, stredné/BB,ZA kraj, východné Slovensko/PO, KE kraj. Aktívne spolupracuje s regionálnymi expertami na zapojení inštitúcií do pilotného overovania MDP, podporuje spoluprácu a zabezpečuje komunikáciu a prenos informácií medzi HPC a Regionálnymi [...]

Load More Posts

Kategórie

Medzinárodná odborná konferencia
DIEŤA V OHROZENÍ 2019

Dní
Hodín
Minút
Prihlasovanie účastníkov je ukončené

zostáva do konca prihlasovania

V dňoch 7.11.-8.11.2019 bude Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave organizovať v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, UNESCO a Slovak Telekom, v poradí už XXVIII. ročník odbornej konferencie Dieťa v ohrození. Tento rok sa budeme venovať téme inklúzie a deťom v náročnej životnej situácii.

Konferencia je zameraná najmä na výmenu odborných skúseností medzi domácimi i zahraničnými expertmi vrátane prezentácie výsledkov práce Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v tejto oblasti.

Termín prihlásenia účastníkov je najneskôr do 18.10.2019.

Záväzná prihláška na konferenciu TU | Pozvánka

Osobnosť poradenstva a Mladý talent poradenstva

Osobnosť poradenstva a Mladý talent poradenstva – to sú dve kategórie, v ktorých privítame vaše nominácie na ocenenie pre výnimočných ľudí v poradenstve. Oceňovať ich budeme na konferencii Dieťa v ohrození 7.11.2019. Koho z osobností poradenstva by ste nominovali vy? Hlasovať môžete TU.