Home»VÚDPaP»Voľné pozície
Voľné pozície2019-06-22T22:48:03+02:00

VOĽNÉ POZÍCIE

1009, 2020

Externý expert zodpovedný za tvorbu výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality v systéme VPaP

By |10 septembra, 2020|Categories: pracovné ponuky|0 Comments

V rámci podpory implementácie štandardov je špecifikovaná čiastková aktivita, ktorá je zameraná na tvorbu intelektuálnych výstupov pre kvalitu systému VPaP. V rámci tejto aktivity rozšírime náš tím o externých expertov, ktorí budú pracovať na nastavení Inštitútu inovácií a Inštitútu kvality. Pozícia externého experta, ktorý ponúka inováciu pre nastavenie  Inštitútu inovácií v systéme VPaP ako platformy zaoberajúcej sa mapovaním potrieb detí a ich rodín a svojimi osobnými skúsenosťami s realizáciou inovácie túto inováciu spracuje s možnosťou jej overenia na úrovni ľudských zdrojov, nástrojov alebo  technológií. Pozícia externého [...]

1707, 2020

Interný expert/Interná expertka v metodickom usmerňovaní

By |17 júla, 2020|Categories: aktuality, pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Interný expert/Interná expertka v metodickom usmerňovaní

Pripravovaný projekt „Usmerňovať pre prax“ je národným projektom, ktorého víziou je zaviesť štandardy kvality metodického usmerňovania a diagnostických nástrojov pre všetkých odborných zamestnancov/zamestnankyne (OZ) resp. pedagogických zamestnancov/zamestnankyne (PZ) patriacich do systému výchovného poradenstva a prevencie (VPaP).              Interný expert/Interná expertka sa podieľa na tvorbe obsahu odborných dokumentov a realizácii špecializovaných pracovných procesov v jednej z nasledujúcich oblastí: Analýza ľudských zdrojov analýza a mapovanie potrieb v kontexte metodického usmerňovania (témy: profesijný rozvoj, vzdelávanie a odborný rast odborných zamestnancov, ľudské zdroje v metodickom usmerňovaní, obsahové a výkonové štandardy metodického usmerňovania), [...]

2601, 2020

Interný expert zodpovedný za koordináciu regionálnych riešiteľských tímov pri cielenej podpore implementácie štandardov

By |26 januára, 2020|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Interný expert zodpovedný za koordináciu regionálnych riešiteľských tímov pri cielenej podpore implementácie štandardov

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Spolupracuje pri koordinácii regionálnych tímov v RPC (regionálne projektové centrum) na úrovni 3 regiónov Slovenska – západné/BA, TT, TN, NR kraj, stredné/BB,ZA kraj, východné Slovensko/PO, KE kraj. Prostredníctvom koordinácie RPC sa aktívne podieľajú (v odbornej, manažérskej a metodickej rovine) na cielenej facilitácii prípravy zariadení v systéme VPaP na realizáciu dopytovo orientovaných projektov za účelom naplnenia štandardov. Spolupracujú s regionálnymi tímami na zapojení inštitúcií do auditu potrieb inštitúcie vo vzťahu k štandardom, na príprave modelových [...]

2201, 2020

Regionálni technickí asistenti zodpovední za cielenú podporu inštitúcií pri príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci dopytovo orientovaných výziev

By |22 januára, 2020|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Regionálni technickí asistenti zodpovední za cielenú podporu inštitúcií pri príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci dopytovo orientovaných výziev

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Úlohou technických asistentov je spolupráca pri realizácii auditu štandardov v sieti školských zariadení VPaP a ŠVZ, vytvorenie modelových projektov pre DOV, podporné poradenstvo a priama pomoc vedeniu inštitúcie (CPPPaP, CŠPP, DC, RC, LVS) tvoriť úspešné projektové žiadosti v dopytovo orientovaných výzvach a úspešne pripraviť prípravnú fázu realizácie podporených projektov. Zodpovedajú za: Zapojenie a cielená podpora inštitúcií v regióne (školské zariadenia VPaP, ŠVZ – bez rozdielu zriaďovateľa, príp. ďalšie inštitúcie oprávnené [...]

2201, 2020

Regionálni experti zodpovední za cielenú podporu inštitúcií pri audite napĺňania štandardov

By |22 januára, 2020|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Regionálni experti zodpovední za cielenú podporu inštitúcií pri audite napĺňania štandardov

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: V spolupráci s inštitúciami v systéme VPaP realizuje audit štandardov – vykonáva, podporuje a facilituje proces mapovania potrieb vo vzťahu k napĺňaniu štandardov vytvorených v rámci projektu. Sumarizuje odborné výstupy z auditu štandardov a ďalšie podklady za účelom prípravy modelových dopytovo orientovaných projektov v regióne. Zodpovedá za: Audit štandardov na inštitucionálnej úrovni; Spolupráca s Regionálnym odborným riešiteľom A3a pri spracovávaní priebežných a záverečných výstupov z auditu naplnenia štandardov na regionálnej [...]

2201, 2020

Interný expert v pracovných skupinách pre tvorbu štandardov

By |22 januára, 2020|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Interný expert v pracovných skupinách pre tvorbu štandardov

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Odborná práca v pracovných skupinách pre tvorbu štandardov. V rámci pracovných skupín sa definuje základná filozofia VPaP: multidisciplinárny prístup pre inklúziu a tvoria sa štandardy pre systém VPaP. Stanovujú základnú metodológiu, rámce a postup pre tvorbu štandardov. Vypracúvajú štandardy podľa stanovenej základnej metodológie, rámcov a postupu pre tvorbu štandardov. Zúčastňujú sa na intenzívnych pracovných rokovaniach podľa stanoveného harmonogramu a špecializovanej oblasti konkrétnej pracovnej skupiny. Zodpovedajú za: Zadefinovanie a spracovanie základnej [...]

2101, 2020

Hľadáme do nášho tímu Knihovníka/knihovníčku

By |21 januára, 2020|Categories: aktuality, pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Hľadáme do nášho tímu Knihovníka/knihovníčku

Pracovné miesto: Knihovník/knihovníčka Úväzok: 20 hod. týždenne Požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa, VŠ I. stupňa, príp. SŠ; odbor informačné štúdiá Požadované kompetencie: aktívna znalosť angličtiny, práce s informačnými technológiami, sociálna spôsobilosť Prax: nevyžaduje sa Náplň práce: evidencia a správa  knižničného fondu, evidencia a správa archívu psychodiagnostických pomôcok, akvizície (dopĺňanie knižničného fondu), správa prístupu do elektronických databáz, výpožičky interným i externým používateľom knižnice, poskytovanie bibliografických informácií a vypracúvanie rešerší, kontakty s inými knižnicami a informačnými pracoviskami, medziknižničná a medzinárodná výpožičná služba, evidencia publikačnej činnosti výskumných pracovníkov ústavu, evidencia citácií výskumných pracovníkov ústavu, administratíva spojená s edičnou činnosťou ústavu. Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o [...]

Kategórie

Go to Top