Home»VÚDPaP»Voľné pozície
Voľné pozície2019-06-22T22:48:03+02:00

VOĽNÉ POZÍCIE

2601, 2020

Interný expert zodpovedný za koordináciu regionálnych riešiteľských tímov pri cielenej podpore implementácie štandardov

By |26 januára, 2020|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Interný expert zodpovedný za koordináciu regionálnych riešiteľských tímov pri cielenej podpore implementácie štandardov

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Spolupracuje pri koordinácii regionálnych tímov v RPC (regionálne projektové centrum) na úrovni 3 regiónov Slovenska – západné/BA, TT, TN, NR kraj, stredné/BB,ZA kraj, východné Slovensko/PO, KE kraj. Prostredníctvom koordinácie RPC sa aktívne podieľajú (v odbornej, manažérskej a metodickej rovine) na cielenej facilitácii prípravy zariadení v systéme VPaP na realizáciu dopytovo orientovaných projektov za účelom naplnenia štandardov. Spolupracujú s regionálnymi tímami na zapojení inštitúcií do auditu potrieb inštitúcie vo vzťahu k štandardom, na príprave modelových [...]

2201, 2020

Regionálni technickí asistenti zodpovední za cielenú podporu inštitúcií pri príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci dopytovo orientovaných výziev

By |22 januára, 2020|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Regionálni technickí asistenti zodpovední za cielenú podporu inštitúcií pri príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci dopytovo orientovaných výziev

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Úlohou technických asistentov je spolupráca pri realizácii auditu štandardov v sieti školských zariadení VPaP a ŠVZ, vytvorenie modelových projektov pre DOV, podporné poradenstvo a priama pomoc vedeniu inštitúcie (CPPPaP, CŠPP, DC, RC, LVS) tvoriť úspešné projektové žiadosti v dopytovo orientovaných výzvach a úspešne pripraviť prípravnú fázu realizácie podporených projektov. Zodpovedajú za: Zapojenie a cielená podpora inštitúcií v regióne (školské zariadenia VPaP, ŠVZ – bez rozdielu zriaďovateľa, príp. ďalšie inštitúcie oprávnené [...]

2201, 2020

Regionálni experti zodpovední za cielenú podporu inštitúcií pri audite napĺňania štandardov

By |22 januára, 2020|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Regionálni experti zodpovední za cielenú podporu inštitúcií pri audite napĺňania štandardov

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: V spolupráci s inštitúciami v systéme VPaP realizuje audit štandardov – vykonáva, podporuje a facilituje proces mapovania potrieb vo vzťahu k napĺňaniu štandardov vytvorených v rámci projektu. Sumarizuje odborné výstupy z auditu štandardov a ďalšie podklady za účelom prípravy modelových dopytovo orientovaných projektov v regióne. Zodpovedá za: Audit štandardov na inštitucionálnej úrovni; Spolupráca s Regionálnym odborným riešiteľom A3a pri spracovávaní priebežných a záverečných výstupov z auditu naplnenia štandardov na regionálnej [...]

2201, 2020

Interný expert zodpovedný za tvorbu intelektuálnych výstupov pre kontinuálny rozvoj ľudských zdrojov v systéme VPaP

By |22 januára, 2020|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Interný expert zodpovedný za tvorbu intelektuálnych výstupov pre kontinuálny rozvoj ľudských zdrojov v systéme VPaP

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Pracuje v expertných riešiteľských tímoch/pracovných skupinách, kde sa tvoria: - vzdelávacie programy a obsahy pre potreby realizácie vzdelávacích aktivít - prehľad existujúcich domácich a zahraničných vzdelávacích programov pre rozvoj ľudských zdrojov v systéme VPaP, priebežne sa tvoria zoznamy vzdelávacích programov, ktoré je potrebné vypracovať/dopracovať/inovovať a predložiť na akreditáciu - plány kontinuálneho vzdelávania a prípravy súčasných a budúcich ľudských zdrojov v systéme VPaP a ďalších spoluaktérov VPaP, vrátane tých, ktoré reflektujú [...]

2201, 2020

Lektor vzdelávacích aktivít v oblasti KVaKP pre PZ a OZ v MŠ, ZŠ, SŠ

By |22 januára, 2020|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Lektor vzdelávacích aktivít v oblasti KVaKP pre PZ a OZ v MŠ, ZŠ, SŠ

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Lektorovanie - kontinuálne inovačné vzdelávanie v oblasti KVaKP. Spolupracuje na odbornej príprave vzdelávacích modulov a podkladov pre akreditáciu vzdelávacieho programu v oblasti KVaKP. Pripravuje vzdelávacie aktivity po obsahovej stránke. Podieľa sa na príprave metodológie mapovania odborných kompetencií frekventantov na vstupe, počas priebehu a na výstupe zo vzdelávacej aktivity. Spolupracuje s interným expertom pri spracovávaní čiastkových odborných výstupov zo vzdelávacej aktivity. Evalvuje vzdelávaciu aktivitu z pohľadu lektora a koncipujú odporúčania pre [...]

2201, 2020

Interný expert pre pilotné overenie multidisciplinárneho prístupu pracujúci v Regionálnom projektom centre

By |22 januára, 2020|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Interný expert pre pilotné overenie multidisciplinárneho prístupu pracujúci v Regionálnom projektom centre

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Pracuje na pilotnom overovaní implementácie MDP v praxi vybraných škôl a školských zariadení v rámci svojho regiónu (krajská úroveň). V každom kraji pracujú v RPC 2 osoby. Priamo spolupracuje s externými expertami zo zapojených inštitúcií v kraji a priamo sa podieľa na realizácii pilotného overovania MDP v zapojených inštitúciách v kraji. Realizuje pracovné stretnutia v regióne a prenáša informácie o priebehu, postupe plnenia čiastkových úloh v regióne smerom k HPC. [...]

2201, 2020

Interný expert pre pilotné overenie MDP pracujúci v Hlavnom projektovom centre

By |22 januára, 2020|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Interný expert pre pilotné overenie MDP pracujúci v Hlavnom projektovom centre

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Pracuje na pilotnom overovaní implementácie MDP v praxi vybraných škôl a školských zariadení v rámci regionálnej úrovne (západné, stredné, východné Slovensko). Spolupracuje pri koordinácii regionálnych interných a externých expertov na úrovni 3 regiónov Slovenska – západné/BA, TT, TN, NR kraj, stredné/BB,ZA kraj, východné Slovensko/PO, KE kraj. Aktívne spolupracuje s regionálnymi expertami na zapojení inštitúcií do pilotného overovania MDP, podporuje spoluprácu a zabezpečuje komunikáciu a prenos informácií medzi HPC a Regionálnymi [...]

2201, 2020

Interný expert v pracovných skupinách pre tvorbu štandardov

By |22 januára, 2020|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Interný expert v pracovných skupinách pre tvorbu štandardov

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Odborná práca v pracovných skupinách pre tvorbu štandardov. V rámci pracovných skupín sa definuje základná filozofia VPaP: multidisciplinárny prístup pre inklúziu a tvoria sa štandardy pre systém VPaP. Stanovujú základnú metodológiu, rámce a postup pre tvorbu štandardov. Vypracúvajú štandardy podľa stanovenej základnej metodológie, rámcov a postupu pre tvorbu štandardov. Zúčastňujú sa na intenzívnych pracovných rokovaniach podľa stanoveného harmonogramu a špecializovanej oblasti konkrétnej pracovnej skupiny. Zodpovedajú za: Zadefinovanie a spracovanie základnej [...]

2201, 2020

Administratívny pracovník národného projektu

By |22 januára, 2020|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Administratívny pracovník národného projektu

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Vykonáva administratívnu, ekonomickú a technickú podpornú činnosť vo vzťahu k realizácii Národného projektu. Spracováva podklady pre implementáciu projektu v súlade s časovým harmonogramom a rozpočtom projektu. Zabezpečuje spracovanie prieskumov trhu pre potreby projektu, administratívna príprava a kontrola podkladov do žiadostí o platbu, monitorovacích správ, zabezpečuje spracovanie podkladov pre účtovníctvo, štátnu pokladňu, pre personalistiku, mzdovú agendu, evidenciu majetku, spracovanie cestovných príkazov, archivácia, pošta, podpora pri spracovaní výkazov práce, spracovaní hromadnej korešpondencie, [...]

2101, 2020

Hľadáme do nášho tímu Knihovníka/knihovníčku

By |21 januára, 2020|Categories: aktuality, pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Hľadáme do nášho tímu Knihovníka/knihovníčku

Pracovné miesto: Knihovník/knihovníčka Úväzok: 20 hod. týždenne Požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa, VŠ I. stupňa, príp. SŠ; odbor informačné štúdiá Požadované kompetencie: aktívna znalosť angličtiny, práce s informačnými technológiami, sociálna spôsobilosť Prax: nevyžaduje sa Náplň práce: evidencia a správa  knižničného fondu, evidencia a správa archívu psychodiagnostických pomôcok, akvizície (dopĺňanie knižničného fondu), správa prístupu do elektronických databáz, výpožičky interným i externým používateľom knižnice, poskytovanie bibliografických informácií a vypracúvanie rešerší, kontakty s inými knižnicami a informačnými pracoviskami, medziknižničná a medzinárodná výpožičná služba, evidencia publikačnej činnosti výskumných pracovníkov ústavu, evidencia citácií výskumných pracovníkov ústavu, administratíva spojená s edičnou činnosťou ústavu. Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o [...]

1501, 2020

Externý expert zodpovedný za tvorbu výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality v systéme VPaP

By |15 januára, 2020|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Externý expert zodpovedný za tvorbu výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality v systéme VPaP

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: V expertných pracovných skupinách prebieha tvorba kľúčových výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality v systéme VPaP, predovšetkým: Nastavenie kontinuálneho mapovania potrieb rodiny a následné vyhodnotenie novovynárajúcich sa potrieb dieťaťa a jeho rodiny v systéme VPaP; Nastavenie a zavedenie inštitútu kvality ako platformy pokrývajúcej kontrolné mechanizmy vo vzťahu k dodržiavaniu štandardov, vo vzťahu k exekutíve v systéme VPaP; Nastavenie  inštitútu inovácií v systéme VPaP ako platformy zaoberajúcej sa mapovaním potrieb detí a ich rodín a na základe pravidelného zberu dát identifikujúcej potrebné inovácie v systéme na úrovni ľudských zdrojov, [...]

1101, 2020

Externý expert na tvorbu štandardov

By |11 januára, 2020|Categories: pracovné ponuky|Komentáre vypnuté na Externý expert na tvorbu štandardov

Informácie o pracovnom mieste Charakteristika: Externý expert sa spolupodieľa na tvorbe štandardov odbornej činnosti výchovného poradenstva a prevencie v oblasti diagnostiky, poradenstva, terapie, prevencie, supervízie a multidisciplinárneho prístupu formou vypracovania expertíz a/alebo podkladových materiálov. Priamo spolupracuje s internými expertami pre tvorbu štandardov danej oblasti odbornej činnosti. Zúčastňuje sa pracovných stretnutí expertných skupín, kde sa aktívne a tvorivo podieľa na spracovávaní návrhov a finalizácií podkladov pre štandardy. V spolupráci s internými expertami a ďalšími externými expertami kooperuje a podieľa sa [...]

Kategórie