Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • logopedická prevencia
 • diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti
 • individuálna a/alebo skupinová logopedická terapia
 • poradenstvo rodičom a pedagógom
 • multidisciplinárna spolupráca s ostatnými členmi tímu Detského centra pre
  vzdelávanie a výskum – psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny
  pedagóg, fyzioterapeut
 • spolupráca s inými odbornými zamestnancami – školský logopéd alebo z iných odborov
  v rámci rezortu školstva – psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg,
  liečebný pedagóg,
 • príp. spolupráca s lekármi alebo inými zdravotníckymi pracovníkmi – detský
  lekár, ORL, fyzioterapeut, klinický logopéd, klinický psychológ, neurológ
 • participácia na činnostiach Detského centra pre vzdelávanie a výskum (napr.
  výskumné úlohy)

Mzdové podmienky (brutto)

800 – 1 300 EUR/mesiac, mzdové podmienky podľa zákona 553/2003
zbierky zákonov + odmeny, bonusy

Miesto výkonu práce:

Cyprichova 42, Bratislava

Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Termín nástupu: ihneď

Zamestnanecké výhody, benefity

+5 dní dovolenka navyše

Požadované zručnosti

Absolvované jednoodborové spojené magisterské štúdium v odbore logopédia.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.8.2024

Kontakt

Kontaktná osoba: Gabriela Baranová
Tel.: +421243420973
E-mail: personalne@vudpap.sk

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Špeciálno-pedagogická diagnostika detí so zdravotným postihnutím a ŠVVP, EPI, DMO, MR, VPU, poradenstvo pre zákonných zástupcov, metodické usmerňovanie pedagogických zamestnancov a školských podporných tímov, reedukácie, terénna práca, výskum vyplývajúci zo štatútu VÚDPaP.

Mzdové podmienky (brutto)

Od 1 200 EUR/mesiac
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Miesto výkonu práce:

Cyprichova 42, Bratislava

Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Termín nástupu: 1.9.2024

Zamestnanecké výhody, benefity

+5 dní dovolenka navyše

Požadované zručnosti

špeciálna pedagogika – špeciálnopedagogické poradenstvo

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.8.2024

Kontakt

Kontaktná osoba: Gabriela Baranová
Tel.: +421243420973
E-mail: personalne@vudpap.sk

Miesto práce: Bratislava

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: ASAP / dohodou

Mzdové podmienky (brutto): 2132 EUR/mesiac

Náplň práce:
Pracovná pozícia je súčasťou národného projektu „Duševné zdravie a prevencia“. Projekt vytvorí, zrealizuje a bude šíriť odborné materiály, nástroje a vzdelávania pre posilnenie prevencie v systéme poradenstva a prevencie, ŠVZ a CDR. Viac o projekte nájdete TU.

Zapojte sa do nášho tímu ako Interný expert/Interná expertka. Vašou pracovnou náplňou bude:

 • podieľanie sa na tvorbe a rozvoji preventívnych programov pre deti, žiakov a študentov,
 • analýza a vyhodnocovanie dostupných preventívnych programov a ich sprístupňovanie pre odborných a pedagogických zamestnancov na elektronickej platforme: e-poradenstvo,
 • zdieľanie dobrej praxe z oblasti prevencie rizikového správania pre odborných a pedagogických zamestnancov,
 • spracovanie analytických materiálov a ďalších odborných výstupov z oblasti prevencie a duševného zdravia,
 • mapovanie potrieb odborných a pedagogických zamestnancov v oblasti realizácie prevencie (napr. chýbajúce preventívne programy, podpora zručností potrebných na realizáciu preventívnych aktivít a preventívnych programov, a pod.),
 • podieľanie sa na tvorbe a rozvoji elektronického prostredia (e-poradenstvo) pre podporu odborníkov v systéme poradenstva a prevencie,
 • individuálna podpora registrovaným užívateľom e-poradenstva pri riešení ich potrieb.

.
Informácie o výberovom konaní
Životopisy posielajte vo formáte europass e-mailom na uvedenú adresu: personalne@vudpap.sk. V predmete uveďte: „Odborník/čka pre oblasť prevencie v školstve“.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.
Pozícia je obsadzovaná na dobu trvania národného projektu. Koniec projektu: 10/2026.

Požiadavky na zamestnanca

 • VŠ vzdelanie II. stupňa humanitného zamerania
 • min. 3 roky praxe v oblasti prevencie a sanácie duševného zdravia
 • znalosti aktuálnych teoretických konceptov v oblasti prevencie rizikového správania a ochrany duševného zdravia
 • skúsenosť s prípravou a realizáciou preventívnych aktivít v oblasti duševného zdravia a rizikového správania pre deti a mládež (výhodou prax v rezorte školstva)
 • schopnosť samostatnej práce na odborných výstupoch a zároveň schopnosť kooperovať v rámci kolektívu
 • analytické a kritické myslenie, dôslednosť, štruktúrovanosť a orientácia na výsledok
 • kultivovaný verbálny a písomný prejav

Odborný asistent/asistentka pre štandardizáciu a zber dát

Miesto práce: Bratislava

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: 1.8.2024 alebo dohodou

Mzdové podmienky (brutto): 1999 EUR/mesiac

Náplň práce
Pracovná pozícia je súčasťou národného projektu „Duševné zdravie a prevencia“. Projekt vytvorí, zrealizuje a bude šíriť odborné materiály, nástroje a vzdelávania pre posilnenie prevencie v systéme poradenstva a prevencie, ŠVZ a CDR. Viac o projekte nájdete TU.

Zapojte sa do nášho tímu ako odborný asistent/odborná asistentka. Vašou pracovnou náplňou bude:

 • zodpovednosť za prípravu odborných podkladov pre proces štandardizácie diagnostických a skríningových nástrojov a pre proces zberu dát, 
 • koordinácia externých spolupracovníkov pre zber dát,
 • tvorba priebežných a záverečných správ, 
 • podporné činnosti pri štatistickom spracovaní a analýze dát,
 • podporné činnosti pri administratívnom zabezpečení procesu štandardizácie.

 

Informácie o výberovom konaní
Životopisy posielajte vo formáte europass e-mailom na uvedenú adresu: personalne@vudpap.sk. V predmete uveďte: „Odborný asistent/asistentka pre štandardizáciu a zber dát“.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.
Pozícia je obsadzovaná na dobu trvania národného projektu. Koniec projektu: 10/2026.

Požiadavky na zamestnanca

 • VŠ vzdelanie II. stupňa humanitného zamerania
 • min. 3 roky praxe v oblasti prevencie a sanácie duševného zdravia
 • skúsenosť s prípravou a realizáciou zberu dát (prax v rezorte školstva výhodou)
 • skúsenosť so štatistickým spracovaním dát (SPSS, JASP, STATA, R, … a iné)
 • schopnosť samostatnej práce na odborných výstupoch a zároveň schopnosť kooperovať v rámci kolektívu
 • analytické a kritické myslenie, dôslednosť, štruktúrovanosť
 • komunikatívnosť, kultivovaný verbálny a písomný prejav
 • znalosť maďarského jazyka výhodou (akákoľvek úroveň)

Miesto práce: Bratislava

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: 1.8.2024 alebo dohodou

Mzdové podmienky (brutto): 2132 EUR/mesiac

Náplň práce
Pracovná pozícia je súčasťou národného projektu „Duševné zdravie a prevencia“. Projekt vytvorí, zrealizuje a bude šíriť odborné materiály, nástroje a vzdelávania pre posilnenie prevencie v systéme poradenstva a prevencie, ŠVZ a CDR. Viac o projekte nájdete TU.

Zapojte sa do nášho tímu ako interný expert/interná expertka. Vašou pracovnou náplňou bude:

 • spolupodieľanie sa na organizácii a realizácii odborných konferencií zameraných na podporu duševného zdravia detí, mládeže, pedagogických a odborných zamestnancov,
 • spolupodieľanie sa na organizácii a realizácii online konferencií pre študentov vysokých škôl humanitného zamerania zameraných na podporu duševného zdravia a prevencie,
 • príprava písomných podkladov pre webové sídlo VÚDPaP, pre Facebook VÚDPaP, do newsletterov a do iných platforiem s cieľom informovať odborných a pedagogických zamestnancov o aktualitách a aktuálnych príležitostiach v oblasti prevencie duševného zdravia a motivovať ich k prehĺbeniu vedomostí, zručností a skúseností v téme prevencie, duševného zdravia alebo systematického metodického usmerňovania v prevencii,
 • spolupodieľanie sa na realizácii webinárov, seminárov, diskusií, okrúhlych stolov, workshopov, podcastov s témou duševného zdravia, prevencie a systematického metodického usmerňovania v prevencii,
 • spolupodieľanie sa na propagácii vzdelávacích aktivít národného projektu, sociálno-psychologických výcvikov, výcviku v supervízii, konferencií, i ďalších odborných podujatí pre odborných a pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie a podpory duševného zdravia,
 • spolupodieľanie sa na tvorbe odborných výstupov z oblasti prevencie a duševného zdravia.

 

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Možnosť využiť svoje skúsenosti z praxe pre ovplyvnenie fungovania systému poradenstva a prevencie na celom Slovensku.
 • Práca v kolektíve odborníkov z rôznych zložiek systému, zapálených pre spoločnú víziu.
 • Prístup k odborným materiálom a podujatiam Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.
 • Príležitosť využiť home office – po dohode s nadriadeným.
 • K dispozícii služobný automobil (občasné služobné cesty v rámci regiónu), mobil a notebook.

 

Informácie o výberovom konaní
Životopisy spolu s motivačným listom posielajte vo formáte europass e-mailom na uvedenú adresu: personalne@vudpap.sk. V predmete uveďte: „Interný expert/Interná expertka pre marketing“.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.
Pozícia je obsadzovaná na dobu trvania národného projektu. Koniec projektu: 10/2026.

Požiadavky na zamestnanca

 • VŠ vzdelanie II. stupňa prednostne humanitného zamerania
 • min. 3 roky odbornej znalosti problematiky prevencie, preventívnych aktivít v rezorte školstva, duševného zdravia
 • výhodou je skúsenosť s prípravou mediálnych komunikačných kampaní a znalosť grafických programov (Canva, Adobe Photoshop, Adobe Indesign)
 • výborné verbálne a písomné komunikačné zručnosti so zreteľom na schopnosť jasne a presvedčivo komunikovať odbornej verejnosti konkrétne obsahy
 • orientácia a prehľad v odborných činnostiach súvisiacich s prevenciou rizikového správania, s tvorbou a realizáciou preventívnych aktivít/programov, s metodickým usmerňovaním v oblasti prevencie a prehľad v problematike duševného zdravia
 • schopnosť samostatnej práce na tvorbe a revidovaní odborných výstupov/mediálnych výstupov
 • skúsenosť s organizovaním konferencií, online konferencií, okrúhlych stolov, seminárov, webinárov alebo ďalších hromadných podujatí.
Zaslaním životopisu a iných dokumentov súvisiacich s hľadaním práce, udeľuje uchádzač o zamestnanie Výskumnému ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ako prevádzkovateľovi, v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie o spracúvaní osobných údajov-uchádzači“ od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov, ktorá je dostupná na https://vudpap.sk/ – GDPR pre uchádzačov. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.