Zapojenie expertízy Svetovej banky do auditu vedy a výskumnej infraštruktúry na Slovensku

Tlačová správa

  1. februára 2020 Bratislava

Zapojenie expertízy Svetovej banky do auditu vedy a výskumnej infraštruktúry na Slovensku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo v januári 2020 projekt zameraný na audit vedy a výskumnej infraštruktúry na Slovensku. Projekt bude realizovaný pod vedením sekcie vedy a techniky Svetovou bankou, a to v súčinnosti so sekciou štrukturálnych fondov EÚ, Výskumnou agentúrou, Centrom vedecko-technických informácií SR a ďalšími relevantnými partnermi. Zámerom projektu je zapojiť expertízu prestížnej medzinárodnej organizácie, akou je Svetová banka, do procesov, a tým zabezpečiť komplexný, kvalitný a apolitický audit vedy a výskumnej infraštruktúry na Slovensku. Takýto audit je kľúčovým prvkom ďalšieho rozvoja Slovenska v súlade s národnými a medzinárodnými potrebami, prispeje k zefektívneniu využívania finančných prostriedkov a umožní optimalizáciu procesov. Benefitovať tak z neho budú výskumníci, akademická sféra, podnikatelia i široká verejnosť.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.