Zverejňujeme 6 odborných postupov v pedagogickej a poradenskej praxi

Zmyslom odborných postupov pedagogickej a poradenskej praxe bolo vytvoriť sériu podporných odborných dokumentov pre pedagogickú a odbornú prax vo forme prehľadných inšpiratívnych návodov pri poskytovaní odbornej starostlivosti vo vybraných témach. Viaceré odborné postupy odborne rozširujú a dopĺňajú zostavené obsahové štandardy. Dnes zverejňujeme šesť odborných postupov, ktoré nájdete na odkaze:  https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/tvorba-standardov/odborne-postupy-a-skusenosti-mdp/odborne-postupy/.

V odbornom postupe Vybrané metódy poradenskej činnosti poskytovanej žiakom experimentujúcim s psychoaktívnymi látkami prinášame základné princípy pri práci so žiakom experimentujúcim s psychoaktívnymi látkami, pretože odborný zamestnanec potrebuje poznať správne motivovanie a  vhodné stratégie na zvládanie žiaka v odpore. Za významné považujeme vytvorenie poradenského vzťahu, kde žiakovi prejavujeme rešpekt, akceptujeme ho, pristupujeme k nemu otvorene, bezvýhradne, ako k hodnotnej bytosti vyžadujúcej úctu a tiež empatiu.

Odborný postup Dieťa a žiak s poruchami správania v reedukačnom centre je podrobne spracovaný odborný postup s konkrétnymi krokmi, s dôrazom na úskalia postupu – čomu sa vyvarovať, aby bol proces úspešnej reedukácie úspešný. Navrhuje multidisciplinárnu spoluprácu medzi zákonným zástupcom dieťaťa, sociálnym kurátorom ÚPSVaR, psychológom z CPPPaP, učiteľmi, vychovávateľmi, zdravotnou sestrou reedukačného centra, tiež s pedopsychiatrom  a policajným zborom SR.

Dieťa s enurézou, enkoprézou v edukačnom aj poradenskom procese
Prinášame odborné postupy a inšpirácie so zameraním na postupy riešenia a základný cieľ poradenskej intervencie – Optimalizovanie procesu vylučovania či vyprázdňovania u psychogénne podmienených problémov alebo delegovanie diferenciálnodiagnostického procesu na kompetentných zdravotníckych odborníkov.

Odborný postup Dieťa s odlišným materinským jazykom v poradenskom a edukačnom procese – dieťa s rómskym materinským jazykom ponúka praktické tipy a skúsenosti na podporu týchto detí, ktoré vychádzajú z praxe na školách a v poradenských zariadeniach. Zámerom je pomôcť žiakom s RMJ cítiť sa v pedagogickom a poradenskom procese bezpečne, primerane sa rozvíjať a efektívnejšie vzdelávať. Okrem toho vznikol s cieľom podporiť PZ a OZ pracujúcich so žiakmi s RMJ a ponúknuť im prehľad aktuálnych odborných stanovísk i odporúčaní z praxe.

Odborný postup Prejavy radikalizácie a extrémizmu v edukačnom aj poradenskom procese
Predkladaný odborný postup má slúžiť ako manuál na prácu s mladými ľuďmi ohrozenými radikalizáciou a extrémizmom, ktorí sa nachádzajú v procese formálnej výchovy a vzdelávania.
Je pomôckou pre odborných zamestnancov, ktorí sa môžu dostať do kontaktu s touto cieľovou skupinou.

Odborný postup Prevencia rizikového správania v edukačnom aj poradenskom procese
Na základe procesných štandardov prevencie je preventívna činnosť realizovaná v školských zariadeniach rozdelená na preventívno-výchovnú činnosť a preventívne programy. V odbornom postupe nájdete konkrétne návody, príklady a inšpirácie.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.