Zverejňujeme podporný nástroj pre všetky zariadenia, Metodiku stratégie inštitucionálneho rozvoja. Metodika stratégie inštitucionálneho rozvoja je podporný nástroj, ktorého cieľom je zariadeniam v systéme výchovného poradenstva a prevencie uľahčiť strategické plánovanie, zjednodušiť prácu na tvorbe vlastnej stratégie a poskytnúť oporu pri jej spracovaní do štruktúrovaného a prehľadného dokumentu. Obsahuje odporúčania použiteľné v podmienkach akýchkoľvek zmien. Aktuálne pri implementácii štandardov odborných a odborno-metodických činností, ako aj pri zavádzaní inovácii.