KRÍZOVÁ INTERVENCIA

V súvislosti s vojenským útokom na Ukrajinu Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zosumarizoval informácie pre odborných a pedagogických zamestnancov, aby tak mohli rýchlo a  efektívne pomáhať deťom, rodičom. Na našej novozriadenej podstránke nájdete adresáre zariadení poradenstva a prevencie, relevantné podcasty a webináre, procesné štandardy ako vodítka v odbornej práci, ako aj manuály pre odborných zamestnancov. Podstránku budeme priebežne aktualizovať  a dopĺňať.

Rady psychológov v súvislosti s vojnovým útokom na Ukrajine |
Поради психологів у зв’язку звійною на Україні |
Psychological advice regarding military attacks in Ukraine

 

Translations: UA | ENG

Translations: UA | ENG


Adresáre zariadení poradenstva a prevencie

V adresároch nájdete kontakty na konkrétne poradenské zariadenie, ktoré je dostupné vo vašom regióne:

 https://vudpap.sk/odborny-portal/zlozky-systemu-vychovneho-poradenstva-a-prevencie

Podcasts

Napriek tomu, že špeciálne téme vojny a jej dopadu na psychiku detí, rodičov sme doteraz nemuseli venovať, inšpiráciu môžete nájsť v týchto podcastoch a webinároch:

Webinars

 Procesné štandardy

Informácie o kompetenčných rámcoch, konkrétnych procesných krokoch a odbornej činnosti nájdete v procesných štandardoch:

  • Krízová intervencia
  • Odborné činnosti školského psychológa
  • Odborné činnosti sociálneho pedagóga
  • Poradenstvo

Všetky procesné štandardy nájdete TU: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/procesne-standardy-odbornych-a-odborno-metodickych-cinnosti/

Manuály pre odborných zamestnancov

Manuály pre OZ komplexne popisujú ich jednotlivé odborné činnosti a aj cieľovú skupinu, ktorej sa ten ktorý odborník venuje. V každom z manuálov nájdete kapitoly venované téme krízovej intervencie:

Iné dokumenty

„Odborný postup“ je odborný materiál, ktorý popisuje multidisciplinárnu spoluprácu odborníkov pri riešení problematík z poradenského a školského prostredia.

Odborný postup „Dieťa s odlišným materinským jazykom v poradenskom a edukačnom procese – dieťa cudzincov“  bol finalizovaný v januári 2022 a zameriava sa všeobecne na prácu s deťmi s odlišným materinským jazykom (tzn. aj s ukrajinským jazykom a.i.). Cieľom odborného postupu je upriamiť pozornosť pedagogických a odborných zamestnancov škôl a zariadení poradenstva a prevencie na vytvorenie podmienok na prijatie žiaka s odlišným materinským jazykom. Venuje sa krokom pred prijatím žiaka na školu, hodnoteniu, kurzom slovenského jazyka a podrobným možnostiam pomoci na podporných úrovniach 1.-4. stupňa, teda od triedneho učiteľa, ŠPT po diagnostiku v centrách poradenstva a prevencie. Sústreďuje sa rovnako na spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi a nezabúda na zapojenie rodičov/zákonných zástupcov. K odbornému postupu patrí aj Príloha.

Články v médiách