Akreditované inovačné vzdelávanie prebiehalo od septembra 2020 do januára 2023. 

Vzdelávanie bolo realizované VÚDPaP-om v rámci národného projektu “Štandardy”. 
Vzdelávací program „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách“ bol zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií, ako napr. plánovanie, cielená a rešpektujúca komunikácia, tvorivosť či spolupráca a budovanie vzťahov, ktoré sú potrebné pre úspešnú podporu kariérového vývinu detí/žiakov. Lektori podporovali porozumenie dôležitým bodom kariérového poradenstva a výchovy počas života dieťaťa a ich prepojeniu na jeho psychologický a sociálny vývin. Ponúkali sme možnosti ako efektívnejšie realizovať stratégie a aktivity spojené s KV a KP. Cieľom vzdelávania bolo prostredníctvom jeho účastníkov prispieť k rovnosti šancí a rozvoju potenciálu u všetkých detí, s ohľadom na ich individuálne potreby. 

Vzdelávací program podporoval vznik funkčných vzťahov a multidisciplinárnych tímov nielen na školách, ale aj medzi školami a ostatnými zložkami výchovného poradenstva a prevencie. Odporúčané bolo preto zapojenie viacerých účastníkov z jednej školy, čím škola získala tím ľudí schopný prinášať inovatívne metódy a rozvíjať vďaka nim potenciál nielen detí/žiakov ale a ostatných zamestnancov cez aktualizačné vzdelávania, čím je podporený ďalší profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov.

Témy a obsah vzdelávania: 

  • Kariérová výchova v meniacom sa svete 
  • Cielená a rešpektujúca komunikácia 
  • Spolupráca a budovanie vzťahov 
  • Tvorivé metódy v kariérovej výchove a poradenstve  

Lektori: Mgr. Rastislav Ollé, Mgr. Katarína Mihinová, Ing. Helena Klepáčová, PaedDr. Michaela Bubelíniová, PhD., Mgr. Michal Horváth, Ing. Katarína Knežová 

Inovačné vzdelávanie sa realizovalo v rozsahu 50 hodín, z čoho 32 hodín sa realizovali prezenčné/online vzdelávacie moduly, 10 hodín dištančných úloh naviazaných na 8 hodín praxe).  

Úspešne ho absolvovalo 1017 účastníkov. 

Dokument:
Záverečné hodnotenie kvality vzdelávania Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách (PDF, 0.97 MB)

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.