Inovačné vzdelávanie prebiehalo od  septembra 2020 do apríla 2022 

Vzdelávanie bolo realizované VÚDPaP-om v rámci národného projektu “Štandardy”. 
Sociálno-psychologický výcvik sa zameriaval na rozvoj multidisciplinárnej spolupráce prostredníctvom individuálnej sebaskúsenosti a reflektovania rozmanitých prístupov vo svojej praxi.  

V programe sme sprostredkovali zážitok multidisciplinárnej spolupráce a sieťovania, ktoré uľahčujú vytvorenie prostredia pre výchovu a vzdelávanie všetkých detí.  Takisto sme podporovali rozvoj zručností v práci s inovatívnymi stratégiami v prostredí  školskej triedy, špeciálneho výchovného zariadenia, v CPPPaP aj v CŠPP. Pri ich aplikácii bol počas celej doby  výcviku účastníkom poskytovaný mentoring a koučing od lektoriek výcvikových skupín. 

Témy výcviku 

  • Multidisciplinárny prístup a identita v multidisciplinárnom systéme 
  • Inakosť ako zdroj pozitívnej zmeny 
  • Komunikácia a vytváranie partnerstiev 
  • Leadership v multidisciplinárnom systéme a práca so skupinou 
  • Stratégie zvládania náročných situácií a riešenie konfliktov 
  • Dlhodobé vytváranie vzťahovej spolupráce v systéme výchovného poradenstva a prevencie 

Účastníkmi výcviku boli pedagogickí a odborní zamestnanci zo základných škôl, špeciálnych základných škôl, gymnázií a odborní zamestnanci z CPPPaP, CŠPP, diagnostických centier, reedukačných centier, liečebno-výchovných sanatórií. 
Inovačné vzdelávanie sa realizovalo v rozsahu 350 hodín, z čoho 180 hodín sa realizovali prezenčné/online vzdelávacie moduly, 170 hodín na dištančné úlohy). 

Počet úspešných absolventov: 134 

Lektori: Mgr. Zuzana Majcráková, PhDr. Jana Pružinská, PhD., PhDr. Irena Vitálośová, PhD., Mgr. Katarína Mihinová 

Dokument:
Záverečné hodnotenie kvality vzdelávania Inovácie vo výchovnom poradenstve a prevencii prostredníctvom multidisciplinárnej spolupráce (PDF, 1.40 MB)

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.