Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ako povinná osoba
zabezpečuje prostredníctvom kancelárie riaditeľky poskytovanie informácií v
zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov. Na základe zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná
osoba k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo
záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. Žiadame žiadateľov, aby vo svojej
žiadosti okrem povinných údajov uviedli aj číslo elektronickej schránky ÚPVS,
pokiaľ ju majú zriadenú.

     Žiadosti, ktorých obsahom je poskytnutie odborného stanoviska, metodickej
pomoci alebo výkladu právneho predpisu konkrétnej fyzickej osoby alebo
právnickej osoby, sa vybavujú ako podania občanov mimo režimu zákona o
slobodnom prístupe k informáciám.

 

Kontakt:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42
813 05 Bratislava

Telefón: 02/4342 0973
Mobil: +421910 186 727
E-mail: sekretariat@vudpap.sk

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.