Predstavujeme Vám finalistov kategórie Mladý talent poradenstva za rok 2022

V poradí už 4. ročník ocenenia Osobnosti poradenstva sa bude konať 15. marca 2023 v Hoteli Tatra v Bratislave.

Mgr. Barbora Molčanová
odborná zamestnankyňa CPP Sabinov

Ukončila štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Od roku 2018 pôsobí v Centre poradenstva a prevencie, zároveň pôsobí na dvoch základných školách ako školská psychologička. Aktuálne  sa v rámci poradenského systému  zameriava na prácu s klientami vo veku od 3 rokov do ukončenia prípravy na povolanie. Venuje sa terapii hrou, rozvíjajúcim a preventívnym  programom pre žiakov základných/stredných škôl. V rámci spolupráce s rodičmi a učiteľmi poskytuje tréning rodičovských zručností (filiálnu terapiu), konzultácie a poradenstvo. Za kľúčové považuje pri svojej práci načúvanie, porozumenie a ochotu.


Mgr. Zuzana Orosová
logopédka

Ukončila štúdium logopédie na PdF UK v Bratislave. Od septembra 2016 pracuje ako logopédka v Súkromnom centre poradenstva a prevencie na Stálicovej ulici v Bratislave. Je súčasťou multidisciplinárneho tímu a ako samostatný odborný zamestnanec sa zameriava na riešenie ťažkostí v oblasti narušenej komunikačnej schopnosti poskytovaním diagnostiky, terapie a poradenstva najmä deťom so špeciálnymi potrebami už od raného veku.  Úzko spolupracuje s inkluzívnou materskou školou Veselý úľ, kde rozvíja komunikačné zručnosti detí prostredníctvom interaktívneho čítania v skupinovej forme intervencie. Venuje sa tréningu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina. Poskytuje odborné konzultácie nielen rodinám, ale tiež pedagógom v materských a základných školách, či iným odborným zamestnancom. Spolupracuje s katedrou logopédie pri zabezpečení logopedickej praxe. Svoje poznatky zdieľa aj prostredníctvom článkov a príspevkov. Vedomosti si pravidelne rozširuje na odborných konferenciách, prednáškach a webinároch.


Mgr. Jakub Pikna, PhD.
sociálny pedagóg

Vyštudoval Strednú pedagogickú školu v Levoči v odbore sociálno-výchovný pracovník. Po skončení školy nastúpil na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre v odbore sociálna práca. Počas celého štúdia sa venoval trom cieľovým skupinám – seniorom, terénnej sociálnej práci v marginalizovaných rómskych komunitách a mládeži. Dobrovoľnícku činnosť absolvoval v Domove sociálnych služieb v Spišskej Novej Vsi pri práci so seniormi, neskôr sa venoval práci s mládežou a jej pomoci prostredníctvom združenia IPčko.sk. Pôsobil dve volebné obdobia aj ako delegát Univerzity v Študentskej rade vysokých škôl. Ukončil doktorandské štúdium sociálnej práce na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V súčasnosti pracuje ako sociálny pedagóg na gymnáziu v Nitre. Aktívne sa venuje témam práce s mládežou, prevencii a intervencii sociálno-rizikových javov na školách, sociálnemu poradenstvu, podpore a pomoci pri riešení kríz a problémov, vzdelávaniu, budovaniu a spájaniu kolektívu,  vedeniu študentov v programe DofE a krúžkovej činnosti. Táto práca dáva jeho životu zmysel a snaží sa ju robiť naplno. Ukazuje mu, aké sú bytie človeka a jeho osud nepredvídateľné a že učenie neskončilo školou, ale trvá počas celého života.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.