Odpovede k 20.10.2018

 1. Mohli by ste mi, prosím, vysvetliť, ako sa novela dotkne centier špeciálno-pedagogicého poradenstva a čo spôsobí v prípade,  že sú zriadené  súkromným zriaďovateľom?
 2. Dobrý deň, rozumiem dôvodom, pre ktorá sa má uskutočniť transformácia – štátnych centier pedagogicko-psychologického poradenstva  a centier špeciálno-pedagogicého poradenstva. Čo však  bude so súkromnými  centrami ŠPP, ktoré sú zaradené do siete? Premenujú sa na centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,  alebo  budú zrušené?
 3. Zaujíma nás, akým spôsobom sa transformácia dotkne neštátnych centier, ktoré sú zaradené do siete. Aké konkrétne kroky budeme vykonávať vo vzťahu k našej transformácii, respektíve a akú úlohu budeme v novom poradenskom systéme zohrávať.

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré boli zriadené  podľa predpisov účinných do 28. februára 2019 sa k  31. decembru 2019 bez návrhu vyraďujú zo siete. Zriaďovateľ teda školské zariadenie zruší.

Do 30. júna 2019 môžu zriaďovatelia  požiadať ministerstvo školstva o zaradenie centra poradenstva a prevencie do siete. Do nej zaradíme aj  také centrá poradenstva a prevencie, ktoré vzniknú na základe predchádzajúcej dohody s iným neštátnym zriaďovateľom centra, ktoré je v súčasnosti v sieti.

Neštátne Centrum môže  deťom, ktoré sú  jeho klientom v súčasnosti, poskytovať výchovné poradenstvo  aj po transformácií.

 • bez časového obmedzenia a bez odporúčania príslušného orgánu miestnej štátnej správy v školstve, ak ide o dieťa so zdravotným znevýhodnením, alebo o dieťa s rizikovým vývinom.
 • do 31. decembra 2020, ak nejde o dieťa so zdravotným znevýhodnením alebo o dieťa s rizikovým vývinom.

Centrum poradenstva a prevencie, ktorého zriaďovateľom nie je orgán miestnej štátnej správy v školstve, poskytuje výchovné poradenstvo  deťom so zdravotným znevýhodnením a  deťom s rizikovým vývinom.  Centrum poradenstva a prevencie, ktoré nie je zriadené orgánom miestnej štátnej správy v školstve, musí mať najmenej troch odborných zamestnancov, z ktorých najmenej dvaja  musia byť špeciálni pedagógovia.

 

 1. Dobrý deň! Moja otázka je jasná a stručná. Keď už niekto  vymyslel tento „úžasný“ nápad so zlučovaním, zaujímalo by ma, kde budú tieto zlúčené centrá špeciálno-pedagogického poradenstva sídliť – kde budú umiestnené so svojimi diagnostickými a reedukačnými pomôckami, požiadavkami na stimulačné miestnosti a pod. Poprosím jasnú a presnú odpoveď. Pretože ak sa niečo takéto chystá, stavím sa, že opäť to bude robené na slovenský spôsob „však to nejako potom dohodneme“. Alebo sa mýlim?
 2. Sme malé, štátne CŠPP v Dobšinej, kde pracujeme spolu traja odborní zamestnanci ( jeden  psychológ, dvaja  špeciálni pedagógovia). Zaujíma ma,  či je naše miesto  ohrozené a či sa  budeme spájať s nejakým iným centrom, napríklad s centrom v Rožňave, ktoré má tiež len štyroch  zamestnancov.
 3. A ďalšia otázka. Keďže sme traja odborní zamestnanci, nemáme stanoveného vedúceho centra, správy podpisuje riaditeľka školy. Ako to bude s podpisovaním správ a pod. činnosťami?

Okresný úrad v sídle kraja, ktorý je zriaďovateľom centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva vo svojej územnej pôsobnosti, určí po zohľadnení miestnych a regionálnych požiadaviek

 • počet a sídla centier poradenstva a prevencie, ktorých bude zriaďovateľom,
 • územnú pôsobnosť každého centra poradenstva a prevencie, ktorého bude zriaďovateľom, spravidla vymedzenú najmenej jedným okresom,
 • centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, ktorých pracoviská vrátane majetku a zamestnancov, prejdú na príslušné centrum poradenstva a prevencie,
 • pracoviská, z ktorých bude príslušné centrum poradenstva a prevencie od 1. januára 2020 pozostávať.

Centrum poradenstva a prevencie nemožno zriadiť ako súčasť školy.

Centrum poradenstva a prevencie zriadené orgánom miestnej štátnej správy v školstve je právnickou osobou.

Orgán miestnej štátnej správy v školstve, zriaďuje a organizuje centrá poradenstva a prevencie tak, aby počet odborných zamestnancov zodpovedal počtu potenciálnych žiadateľov o poskytnutie výchovného poradenstva v jeho územnej pôsobnosti. Musí mať  najmenej sedem odborných zamestnancov v pracovnom pomere na ustanovený pracovný čas, z ktorých

 • najmenej dvaja sú psychológovia,
 • najmenej dvaja sú špeciálni pedagógovia,
 • jeden je kariérový poradca a jeden je terénny špeciálny pedagóg.

 

 • Dobrý deň, bolo by možné v novele zohľadniť aspoň niektoré veci, ktoré vzišli z rokovania expertnej skupiny k transformácii v minulom roku?
  Vo viacerých bodoch sme dospeli k širokému konsenzu, ktorý by kvalitatívne zlepšil prácu centier. Napríklad úrovne/stupne podpory namiesto súčasných diagnóz a podobne.

Návrh zohľadňuje aj diskusiu pracovnej skupiny ako aj ďalšie názory prezentované na rôznych platofmách.

 

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.