1. Mohli by ste mi, prosím, vysvetliť, ako sa novela dotkne centier špeciálno-pedagogicého poradenstva a čo spôsobí v prípade,  že sú zriadené  súkromným zriaďovateľom?
  2. Dobrý deň, rozumiem dôvodom, pre ktorá sa má uskutočniť transformácia – štátnych centier pedagogicko-psychologického poradenstva  a centier špeciálno-pedagogicého poradenstva. Čo však  bude so súkromnými  centrami ŠPP, ktoré sú zaradené do siete? Premenujú sa na centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,  alebo  budú zrušené?
  3. Zaujíma nás, akým spôsobom sa transformácia dotkne neštátnych centier, ktoré sú zaradené do siete. Aké konkrétne kroky budeme vykonávať vo vzťahu k našej transformácii, respektíve a akú úlohu budeme v novom poradenskom systéme zohrávať.

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré boli zriadené  podľa predpisov účinných do 28. februára 2019 sa k  31. decembru 2019 bez návrhu vyraďujú zo siete. Zriaďovateľ teda školské zariadenie zruší.

Do 30. júna 2019 môžu zriaďovatelia  požiadať ministerstvo školstva o zaradenie centra poradenstva a prevencie do siete. Do nej zaradíme aj  také centrá poradenstva a prevencie, ktoré vzniknú na základe predchádzajúcej dohody s iným neštátnym zriaďovateľom centra, ktoré je v súčasnosti v sieti.

Neštátne Centrum môže  deťom, ktoré sú  jeho klientom v súčasnosti, poskytovať výchovné poradenstvo  aj po transformácií.

  • bez časového obmedzenia a bez odporúčania príslušného orgánu miestnej štátnej správy v školstve, ak ide o dieťa so zdravotným znevýhodnením, alebo o dieťa s rizikovým vývinom.
  • do 31. decembra 2020, ak nejde o dieťa so zdravotným znevýhodnením alebo o dieťa s rizikovým vývinom.

Centrum poradenstva a prevencie, ktorého zriaďovateľom nie je orgán miestnej štátnej správy v školstve, poskytuje výchovné poradenstvo  deťom so zdravotným znevýhodnením a  deťom s rizikovým vývinom.  Centrum poradenstva a prevencie, ktoré nie je zriadené orgánom miestnej štátnej správy v školstve, musí mať najmenej troch odborných zamestnancov, z ktorých najmenej dvaja  musia byť špeciálni pedagógovia.