Potvrdenie o udelení akreditácie

V piatok, 19.6.2020, získal VÚDPaP od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR oficiálne potvrdenie o udelení akreditácie piatim vzdelávacím programom, na ktoré sa aktuálne môžete prihlásiť v rámci národného projektu “Štandardy” a vďaka ktorej sa v rámci národného projektu vzdelávajú stovky pedagogických a odborných zamestnancov. 

Cieľom vzdelávacích programov je vytvoriť základ pre kontinuálny rozvoj kľúčových odborných kompetencií ľudských zdrojov v systéme výchovného poradenstva a prevencie, vzdelávať sa bude v priebehu projekta (do mája 2023) viac ako 1300 odborníkov pod vedením približne 25 interných a externých lektorov. “Je to skvelá správa, pretože takto máme potvrdenú kvalitu inovačného vzdelávania a zároveň v súlade so Zákonom č. 138/2019 zvyšujeme kompetencie odborných a pedagogických zamestnancov v oblastiach, ktoré sú kritické pre rozvoj detí smerom k zapájaniu sa do procesu učenia, vyššej kvality života a uplatneniu sa na trhu práce.”, povedala Katarína Drlíková, hlavná odborná riešiteľka národného projektu pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov pre systém VPaP.

Všetky vzdelávacie programy prebiehajú kombináciou prezenčnej a dištančnej formy, vo viacerých regiónoch Slovenska. Záujemci sa ešte stále môžu hlásiť do programov Implementácia kariérovej výchovy do škôl a špeciálnych výchovných zariadení, Inovácie v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve a Metódy korektívnej práce smerujúce k multidisciplinárnemu prístupu a inklúzii v kontexte výchovy a vzdelávania.

Okrem toho akreditácie získali aj vzdelávacie programy Inovácie v prístupoch intervenčných metód v kontexte výchovy a vzdelávania a Inovácie vo výchovnom poradenstve a prevencii prostredníctvom multidisciplinárnej spolupráce, ktoré majú zároveň úspešne naplnené kapacity účastníkov.

Akreditácia bola VÚDPaP-u udelená v medziach nového zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej Zákon č. 138/2019).

Viac sa o projekte a vzdelávaniach môžete dozvedieť tu: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.