POZÝVAME VÁS NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU TRNAVSKEJ UNIVERZITY NA TÉMU SOCIÁLNEJ PEDAGOGIKY

Srdečne Vás pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu SOCEDU: Retrospektívy, súčasnosť a perspektívy sociálnej pedagogiky, ktorá sa uskutoční 16. jún 2022 v priestoroch Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
Konferenciu organizuje Trnavská univerzita pri príležitosti 30. výročia založenia novodobej Trnavskej univerzity v Trnave a 20. výročí existencie študijného programu sociálna pedagogika a vychovávateľstvo.

Na konferencii vystúpi aj náš kolega a naše kolegyne s príspevkami:

PODPORA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA V RÔZNYCH SFÉRACH EDUKAČNEJ PRAXE

PHDR. JANA KOLÁČKOVÁ, PHD

Príspevok prezentuje odborné výstupy Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie zamerané na podporu práce sociálnych pedagógov v systéme poradenstva a prevencie v rámci Národného projektu – Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce. Národný projekt je zameraný na tvorbu efektívneho systému výchovného poradenstva a prevencie zvyšujúceho inklúziu vo výchove a vzdelávaní prostredníctvom multidisciplinárneho prístupu k dieťaťu a jeho rodine v centre pozornosti. V príspevku predstavíme Procesné štandardy a ďalšie nástroje pre sociálneho pedagóga. Predstavíme Manuál začínajúceho sociálneho pedagóga v škole, ktorý popisuje základné charakteristiky práce začínajúceho sociálneho pedagóga a taktiež možnosti kooperácie sociálneho pedagóga. Prezentujeme tiež predbežné zistenia o úlohe sociálneho pedagóga pri desegregácii v prostredí školy, na základe čoho vzniká nový metodický materiál pre sociálnych pedagógov a členov školského podporného tímu. Odborné výstupy vznikajú v kontexte strešných dokumentov Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní a pri napĺňaní Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030.

ŠTANDARDY ODBORNÝCH ČINNOSTÍ V SYSTÉME PORADENSTVA A PREVENCIE

DOC. MGR. STANISLAV ŠPÁNIK, PHD.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie dlhoročne uskutočňuje výskum v oblasti psychológie a patopsychológie detí a žiakov s dôrazom na psychický, osobnostný, emocionálny, somatický a sociálny vývin. Zabezpečuje tiež aplikáciu výskumných poznatkov do praxe v regionálnom školstve, predovšetkým prostredníctvom metodického usmerňovania a koordinácie všetkých zložiek systému výchovného poradenstva a prevencie. Téma tvorby štandardov odborných činností, podpory ich kvality a rozvoj kľúčových odborných kompetencií odborníkov v poradenskom systéme sa stali hlavným zámerom národného projektu „Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“. Tento príspevok predstaví kontext a aktuálne výzvy pre poradenský systém v školstve, vrátane rámcov pre pôsobnosť sociálnych pedagógov v poradenskom systéme z pohľadu platnej legislatívy a prebiehajúcich zmien v systéme. Priblíži štandardy odborných činností ako dôležitý oporný bod, ktorý tvoríme s cieľom posilniť záruku, že deti s rozmanitými potrebami a ich rodiny dostanú na celom Slovensku rovnako kvalitnú starostlivosť.

SOCIÁLNY PEDAGÓG AKO ČLEN ŠKOLSKÉHO PODPORNÉHO TÍMU

MGR. SLÁVKA VARŠOVÁ, MGR. LENKA KVAŠŇÁKOVÁ

Novela školského zákona umožňuje školám v rámci budovania inkluzívnej kultúry zriadiť školský podporný tím(ŠPT). ŠPT ako tím odborných a pedagogických zamestnancov v systéme poradenstva a prevencie. Dobre fungujúci školský podporný tím má potenciál byť veľkým prínosom pre rozvoj inkluzívnej kultúry v školskom prostredí. Sociálny pedagóg je dôležitou súčasťou tímu v kontexte práce so sociálnym prostredím žiakov, preventívnovýchovnej činnosti a vytvárania podporných sietí v škole i mimo nej. Je expertom na sociálne prostredie tz. rozumie procesom vplyvu sociálneho prostredia na jednotlivca a je teda schopný posúdiť účinok daného sociálneho prostredia na jednotlivca. Intervenciu realizuje v úzkej spolupráci s pedagógmi, zákonnými zástupcami alebo nápomocnými inštitúciami. Podporuje spoluprácu jednotlivých členov tímu, ale aj spoluprácu s externými členmi tímu. Príspevok má ambíciu predstaviť pozíciu sociálneho pedagóga ako člena multidisciplinárneho tímu v školskom prostredí vychádzajúc zo skúseností získaných realizáciou inovačného vzdelávania Koordinácia školských podporných tímov a odborných webinárov pre začínajúcich sociálnych pedagógov organizovaných Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie.

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA WEBOVEJ STRÁNKE: SOCEDU (google.com)

REGISTRUJTE SA UŽ DNES NA ODKAZE: https://sites.google.com/view/socedu/registr%C3%A1cia.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.