Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Cyprichova 42,
831 05 Bratislava

Kontaktné informácie

Telefón: 02/4488 1649
Mobil: 0910/186 698
 
Aktuálne v ambulantnej časti DCVV pracujú psychológovia, špeciálni pedagógovia, fyzioterapeut, logopéd, sociálny poradca, neurológ (externe) a asistentka, v ISKE a DTS liečebný pedagóg, predškolská pedagogička, predškolská pedagogička/špeciálna pedagogička, zdravotná sestra a asistentka/pomocná sila.

Ako postupovať pri objednávaní:

  • Do DCVV sa objednáva telefonicky na číslo 02/4488 1649.
  • Do ISKY a DTS sa prijímajú deti podľa Metodického usmernenia Detského centra pre vzdelávanie a výskum VÚDPaP (ďalej DCVV) k zaraďovaniu detí do Integrovanej skupiny detí predškolského veku (ďalej ISKA) a do Diagnosticko-terapeutických skupín.

K objednaniu na ambulantnú intervenciu u psychológa, špeciálneho pedagóga, logopéda nie je potrebný výmenný lístok od lekára alebo iného špecialistu.

Skôr ako zavoláte, naformulujte si problém, ktorý chcete v DCVV riešiť, aby Vás mohla asistentka na recepcii objednať k odborníkovi, ktorý sa profiluje na danú problematiku.

V prípade, že ste už navštevovali iné odborné zariadenia (napr. CPPPaP, CŠPP, logopéda, neurológa), prineste si so sebou kópie správ.

Na fyzioterapiu je možné objednať sa nasledovne:

  • Pokiaľ je odporučenie na vyšetrenie a prevzatie do starostlivosti od pediatra, je potrebné objednať sa najskôr u odborného lekára (neurologičky) DCVV, ktorá následne naordinuje fyzioterapiu. Na prvé vyšetrenie treba priniesť výmenný lístok od pediatra.
  • Ak odporučí zaradenie do terapie odborný lekár je možné objednanie priamo na fyzioterapiu.
  • Na prvé stretnutie je nutné priniesť poslednú správu od odborného lekára.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.