ISKA je skupina detí v predškolskom veku, ktorá nie je zaradená do siete škôl a školských zariadení SR, pričom výchovno-vzdelávací proces počas dňa prebieha podľa modifikovaného ISCED 0. ISKA je zložená z detí vo veku od troch rokov po zaškolenie, spravidla desať detí bez postihnutia a päť detí s postihnutím (z ambulantnej klientely Detského centra pre vzdelávanie a výskum). Typ a závažnosť postihnutia nie sú pri zaraďovaní dieťaťa do skupiny podstatné. Režim dňa je rovnaký ako v bežných materských školách; s deťmi pracujú predškolská a špeciálna pedagogička s asistentkou. Ciele a postupy práce sa vypracúvajú v spolupráci s logopédkou, fyzioterapeutkou a psychologičkami. Práca so skupinou, ktorá je rôznorodá vekom, vývinovou úrovňou a zdravotným stavom, napĺňa princípy inkluzívnej predškolskej pedagogiky.

Odborná zamestnankyňa – pedagogička

Alžbeta Chlebišová
02 4488 1649
alzbeta.chlebisova@vudpap.sk


Odborná zamestnankyňa – pedagogička

Mgr. Jana Kružliaková
02 4488 1649
jana.kruzliakova@vudpap.sk


Pomocná sila

Terézia Barátová
02 4488 1649
terezia.baratova@vudpap.sk

Terapeutka – liečebná pedagogička

PaedDr. Ingrid Obložinská
02 4488 1649
vladimir.dockal@vudpap.sk


Koterapeutka

Iveta Zelinková
02 4488 1649
iveta.zelinkova@vudpap.sk

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.