Prinášame odborné postupy v téme: Dieťa s viacnásobným postihnutím v edukačnom aj poradenskom procese

Problematika vzdelávania žiakov s viacnásobným postihnutím je veľmi obsiahla. V úvode je potrebné porozumieť samotnému termínu viacnásobné postihnutie. Podľa Vašeka (2001, in Vančová, 2005) je viacnásobné postihnutie multifaktoriálne, multikauzálne a multisymptomaticky podmienený fenomén, ktorý je dôsledkom súčinnosti participujúcich postihnutí, či narušení. Ich interakciou a vzájomným prekrývaním vzniká tzv. synergetický efekt, t.j. nová kvalita postihnutia – odlišná od jednoduchého súčtu postihnutí a narušení.

Cieľom odborného postupu je zvyšovanie kompetencií žiaka v oblasti sebaobsluhy a kognitívnych schopností. Odborný postup poskytuje stručný súbor aktivít smerujúcich na zvýšenie úrovne socializácie žiakov s viacnásobným postihnutím v kolektíve, na zdokonaľovanie ich sebaobslužných návykov, na rozvíjanie zmyslového vnímania a na aktivizáciu vnímania, pohybu a komunikácie.

Tento odborný postup dopĺňame skúsenosťou multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe s názvom: Žiak s viacnásobným postihnutím a rozvíjajúce aktivity v edukácii

Cieľom poskytovania špeciálno-pedagogickej starostlivosti pomocou konceptu bazálnej stimulácie je rozvíjanie a podpora:  vnímania vlastného tela, uvedomovania  vlastnej identity a autonómie, vnímania okolitého sveta a nadväzovania  komunikácie, orientácie v priestore a čase, funkcií organizmu, psychomotorického vývoja, dôstojného prežívania života v čo najvyššej miere (aj pri ťažkých stavoch so zlou prognózou).

Špeciálny pedagóg sa snaží s dieťaťom nadviazať komunikáciu a sprostredkovať mu zážitky, skúsenosti a vnemy z vlastného tela, pomáha mu vstúpiť do procesu interakcie s okolím.  Ovplyvňuje jeho emócie, ktoré sú rozhodujúce v tom, či dieťa  bude ochotne prijímať stimulačné činnosti. Tieto systematické a cielené aktivity sú VNP deťom poskytované prostredníctvom odborných postupov a za podpory špeciálnych pomôcok a technických prostriedkov.

Cieľom odborného postupu je ponúknuť pohľad logopéda pri celkovom posúdení dieťaťa s viacnásobným postihnutím (telesné postihnutie, mentálne postihnutie, narušený vývin reči expresívno-receptívna forma) z pohľadu výberu čo najvhodnejších prostriedkov a metód augmentatívnej alternatívnej komunikácie, a to aj v domácom prostredí.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.