Konferencia bola zameraná na otázky podpory inkluzívnej edukácie v MŠ a ZŠ. Špecifickou témou bola aj sociálna inklúzia detí a mládeže zo sociálne  znevýhodneného prostredia, ktorá bola predmetom výskumného projektu KEGA, riešeného na pôde organizátorov konferencie – Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a Inštitútu Juraja Páleša v Levoči. Na konferencii sme mali možnosť sa oboznámiť s priebehom a špecifikami inkluzívnych prístupov v Českej republike, v Poľsku a na Ukrajine. Na podujatí sme prezentovali výsledky našich výskumných aktivít.

Na jednej z priložených fotiek je aj pán Mgr. Peter Krajňák štátny tajomník MŠ VVaŠ , ktorý bol v predsedníctve konferencie, na ďalšej vystúpenie K. Zbortekovej a foto Ľ. Kročanovej..