Spúšťame vzdelávanie Manažment krízových situácií a ich prevencia

Otvárame ďalšie inovačné vzdelávanie Manažment krízových situácií a ich prevencia. Cieľom vzdelávacieho programu je podporiť pripravenosť a schopnosť reagovať na krízové situácie u riadiacich/vedúcich zamestnancov škôl a riadiacich/vedúcich zamestnancov centier pre deti a rodiny.

.
Pre koho je vzdelávanie určené? 
 

Vzdelávanie Manažment krízových situácií a ich prevencia je určený riadiacim/vedúcim zamestnancom škôl a riadiacim/vedúcim zamestnancom centier pre deti a rodiny.


Vzdelávanie sa uskutoční v nasledujúcich mestách:

 • Bratislava
 • Trnava
 • Trenčín
 • Banská Bystrica
 • Košice
 • Prešov
 • Žilina
 • Nitra

.
Obsah vzdelávania
Účastníci sa počas vzdelávania oboznámia s témami ako:

 • Krízová udalosť a krízový manažment – Príprava na krízovú situáciu. Úloha riaditeľa, vedúcich zamestnancov, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších aktérov a účastníkov v jednotlivých fázach krízovej udalosti.
 • Legislatíva a dokumentácia – Tvorba krízového intervenčného plánu, tvorba internej smernice o postupoch pri prevencii, vzniku a riešení krízovej situácie v škole/v centre pre deti a rodiny.
 • Špecifiká komunikácie v kríze – Práca s informáciami počas krízovej situácie a po krízovej situácii.
 • Reakcie na krízovú udalosť – Starostlivosť o seba samého a ostatných členov komunity. Reakcie na krízovú udalosť. Zvládanie stresu a úzkosti.
 • Multidisciplinárna a medzirezortná spolupráca – Multidisciplinárna a medzirezortná spolupráca  medzi školou/CDR, zložkami systému poradenstva a prevencie, ďalšími externými inštitúciami. Udržateľné sieťovanie, efektívne zdieľanie dobrej praxe a vytváranie vzťahov v systéme poradenstva a prevencie.
 • Špecifiká vybraných krízových situácií – Vybrané krízové situácie.

.
Formou odborných a zároveň inovatívnych sebapodporných aktivít budú mať účastníci príležitosť rozvinúť si profesijné kompetencie v horeuvedených oblastiach. Absolventi vzdelávania  získajú informácie ako vypracovať krízový intervenčný plán so zohľadnením špecifických podmienok vlastnej školy/CDR a tiež informácie ako vypracovať internú smernicu postupov v krízových situáciách, v rámci ktorej budú schopní identifikovať zodpovednosť jednotlivých zamestnancov za konkrétne úkony v prípade krízovej situácie. Práca na krízovom intervenčnom pláne a internej smernici bude súčasťou dištančných úloh.

Absolventi vzdelávania môžu získať

 • osvedčenie o absolvovaní akreditovaného inovačného vzdelávania
 • príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa § 14e Zákona 553/2003 Z. z. (ak je toto vzdelávanie v súlade s plánom profesijného rozvoja)
 • sieť odborných kontaktov 
 • inšpirácie a osvedčenú prax pri práci v krízových situáciách
 • podporné materiály a postupy ako pracovať v prípade krízovej situácie 

.
Priebeh vzdelávania

Vzdelávanie je organizované ako program inovačného vzdelávania v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Pozostáva zo 4 stretnutí

 • dvoch po sebe nasledujúcich 1-dňových stretnutí v trvaní 8 hodín a 
 • dvoch online stretnutí v trvaní 4h + 4h. 

.
Celkový rozsah vzdelávania je 50 hodín (24 hodín – prezenčná forma
z toho 2 dni prezenčne, 8h online, 26 hodín – práca na dištančných úlohách v rámci aplikovania inovovaných kompetencií).Počas celej doby vzdelávania budú mať účastníci možnosť konzultácií ohľadom preberaných tém. V závislosti od záujmu účastníkov plánujeme realizovať vzdelávanie v každom kraji.

 Podmienky prihlásenia

 • splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca v zmysle Zákona 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov
 • ochota spolupracovať, plniť vopred určené dištančné úlohy, pracovať na svojom  rozvoji, ochota inovovať svoje profesijné kompetencie,  otvorenosť k novým prístupom vo výchove, vzdelávaní
 • súhlas s účasťou na vopred vybraných termínoch (prezenčná + online) forma

.
Prihlasovanie

Záujemcovia o vzdelávanie sa môžu prihlasovať prostredníctvom PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA.

Ďalšie informácie

 • lektorov počas vzdelávania zabezpečuje organizátor
 • vzdelávanie pre účastníkov je bezplatné
 • účastník si hradí cestovné a ubytovanie

.
Podmienky účasti a ukončenia vzdelávania
 nájdete tu TU.
Pre bližšie informácie a otázky môžete kontaktovať internú expertku pre vzdelávanie: Mgr. Veroniku Hudákovú na emailovej adrese: mks.np@vudpap.sk .

Vzdelávanie Manažment krízových situácií a ich prevencia je súčasťou aktivity národného projektu „Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie“ (ďalej „NP Duševné zdravie a prevencia“) realizovaného Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie.  Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.