Vylepšené vzdelávanie Vás pripraví aj na povinnosti vyplývajúce z novely „školského zákona“

Pohľad na tému kariérovej výchovy a poradenstva (KV a KP) v školách sa výrazne zmenil. Táto zmena, obsiahnutá aj v legislatíve, sa nedotýka len obsahu, ale aj toho, kto je zodpovedný za rozvoj žiakov v témach KV a KP. Náš akreditovaný vzdelávací program „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách“ je preto nastavený tak, aby na povinnosti spojené s KV a KP pripravil nie len nového špecializovaného pedagogického pracovníka, ale všetkých pedagogických zamestnancov.

V novom ponímaní má kariérová výchova zabezpečiť, aby žiaci vnímali zmysluplnosť práce, chápali ju ako súčasť plnohodnotného a uspokojivého života, ale aj rozvíjať sociálno-emocionálne zručnosti žiakov: sebapoznávanie, rozvíjanie svojich silných stránok, záujmov, či hodnôt… Takto KV a KP definuje aj školský zákon prostredníctvom podpornej úrovne 1.stupňa (§131 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.), ktorá školám ukladá rôzne záväzné povinnosti.

S vykonávaním týchto povinností Vám pomôžeme v rámci nášho akreditovaného inovačného vzdelávania konkrétnymi aktivitami:

  • Prevedieme Vás novelou školského zákona 245/2008 a zameriame sa na podporné úrovne, predovšetkým 1. a 2. stupeň.
  • V rámci 1. a 2. stupňa podporných úrovní Vám pomôžeme s tvorbou ročného plánu kariérovej výchovy a poradenstva pre každý ročník, ktorý je povinný.
  • Získate konkrétne príklady, ako si zaradiť témy kariérovej výchovy do vyučovacej hodiny bez narušenia výkonového a obsahového štandardu. Stihnete aj prebrať učivo, a zároveň pritom rozvíjať kariérové/životné zručnosti.
  • Získate priestor na nácvik tvorby plánu takejto hodiny v skupine pod vedením lektora a následne podporu tútora pri plánovaní hodín počas dištančnej časti vzdelávania.
  • Prostredníctvom rôznych aktivít zameraných na implementáciu podporných úrovní 1. a 2.stupňa na podmienky Vašej školy si osvojíte aj princípy multidisciplinárneho prístupu.

Osvedčenie z akreditovaného inovačného vzdelávania financovaného prostredníctvom národného projektu Vás oprávňuje na 3%-ntý príplatok profesijného rozvoja v rozsahu 50 hodín (32 prezenčne, 10 dištančne, 8 hodín prax).

Ďalšie informácie o benefitoch a obsahu nájdete na: www.vudpap.sk/kvakp

POSLEDNÉ KOLA VZDELÁVANIA OTVÁRAME V MESIACOCH APRÍL – JÚN 2022. PRIHLÁSTE SA UŽ DNES NA TOMTO ODKAZE.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.