Determinanty študijno-profesijného vývinu detí a mládeže vo vzťahu k úspešnosti na meniacom sa trhu práce.

Rok

2018

P – Úlohy

P-161

Abstrakt / Popis úlohy

Objasnenie vzájomných prienikov osobnostného, psychosociálneho a študijno-profesijného vývinu detí a mládeže je základným krokom pri snahe definovať podmienky a premenné determinujúce budúcu úspešnosť na meniacom sa trhu práce, v spoločnosti. Vývinový model sukcesívnych štádií pomenúva zmeny v časových úsekoch chronologického veku, umožňuje pochopiť senzitivitu vývinových období vo vzťahu k študijno – profesijnej orientácii a je východiskom pre nastavenie postupov, obsahov a foriem kariérovej výchovy a poradenstva v školskom prostredí tak, aby boli adekvátne k vývinovému obdobiu dieťaťa/mladého človeka.

Hlavný riešiteľ

P. Nekorancová

Tím

M. Hargašová, D. Lepeňová, J. Fusek Švingálová, M. Hulín, M. Balážová, M. Španko, J. Tholtová, K. Žigmundová

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.