Vývinové charakteristiky integrovane vzdelávaných detí a adolescentov s insuficientnými komunikačnými schopnosťami

Rok

2005

P – Úlohy

G – 78

Abstrakt / Popis úlohy

Vývin kognitívnych schopnosti sluchovo postihnutých detí a adolescentov vzdelávaných integrovaným spôsobom si zachováva svoje špecifické tempo a charakter. Najvýznamnejšie pozitívne vývinové zmeny boli zaznamenané vo vývine reči, v úrovni vedomostí a chápaní reality. Rozdiely medzi chlapcami a dievčatami sa nezistili. K významnému vývinovému skoku dochádza okolo 15. roku života. Znižuje sa diskrepancia medzi verbálnou a performačnou zložkou intelektu (v prospech verbálnej) pri zachovaní nadpriemernej priestorovej predstavivosti a zrakovo-motorickej koordinácie. Okrem komunikačnej bariéry sú postoje učiteľov a žiakov k integrovaným spolužiakom pozitívnejšie v školách s pedagogickým a umeleckým zameraním v porovnaní so školou technického typu. Tieto postoje okrem osobnostných charakteristík samotných postihnutých ovplyvňovalo aj cielené zameranie školy na integráciu. Učitelia týchto škôl vyhľadávali viac informácii a kontaktov s odborníkmi, lepšie rozumeli špecifickým potrebám integrovaných a mali väčšiu potrebu sa ďalej vzdelávať.

Hlavný riešiteľ

K. Zborteková

Tím

Ľ.Kročanová, I.Učeň, M.Gregussová

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.