Dlhodobé špecializované vzdelávanie v Supervízii

Chcete kariérne rásť a zároveň prispieť k vyššej kvalite práce iných?

Zlepšite si svoje kompetencie v oblasti supervíznej činnosti, rozvíjajte svojich kolegov a kolegyne a podieľajte sa tak na zlepšení systému školstva. Toto vzdelávanie Vám ponúka možnosť získať teoretické a praktické zručnosti v používaní supervízie.

Čo získate?

 • Certifikát z akreditovaného vzdelávania v rozsahu 250 hodín prezenčne počas dvoch rokov, zapísanie do zoznamu supervízorov.
 • Vzdelávanie financované prostredníctvom národného projektu „Štandardy“ (vrátane ubytovania a stravovania počas vzdelávania).
 • Rast a rozvoj pre ďalšiu kariéru – supervízia je metódou dobrej praxe.
 • Naučíte sa podporovať a sprevádzať iných v rôznych procesoch reflexie a rozhodovania v náročných profesionálnych situáciách a konfliktoch.
 • Zistíte, ako vytvoriť bezpečný pre profesionalitu a nezávislosť odbornosti u svojich kolegýň a kolegov v rámci systému výchovného poradenstva a prevencie (VPaP).

Témy vzdelávania

 • Supervízia, typy supervízie a rola supervízora v kontexte školského systému  a systému VPaP
 • Etické aspekty, etický kódex a jeho význam v supervízii;
 • Význam tvorby supervízneho kontraktu, jeho tvorba a práca so supervíznym vzťahom;
 • Riadenie procesu  supervízie a evaluácia v supervízii;
 • Štandardy v supervízii a práca so štandardami v systéme VPaP;
 • Typy supervízie: práca s jednotlivcom, skupinou  a organizáciou v supervízii v školskom systéme a v systéme VPaP;
 • Práca s rôznymi poradenskými modelmi v supervízii a ich využitie v školskom systéme a v systéme VPaP;
 • Skúsenostné učenie, vyhodnocovanie nahrávok,  supervíznych kazuistík a význam ich reflexie.

Pre koho je vzdelávanie určené?

 • Odborní zamestnanci v systéme VPaP podľa zákona č. 138/2019 Z. z., § 23

Aké sú naše vstupné požiadavky?

 • Absolvovanie 2 st. VŠ štúdia v oblasti psychologických, pedagogických alebo sociálnych vied.
 • Po dosiahnutí vzdelania mať najmenej 10 rokov praxe v pomáhajúcej profesii a v oblasti priamej práce s klientmi, žiakmi/študentmi (mať osvojený poradenský proces s klientom/klientmi).
 • Bol/a supervidovaný/ supervidovaná.

Z nasledovných požiadaviek je nutné spĺňať čo najviac bodov, minimálne však jeden:

 • Byť absolventom psychoterapeutického dlhodobého výcviku,
 • alebo mať absolvovaných viac ako 300 hodín vzdelávania v poradenských, terapeutických a preventívnych technikách. Relevantné postgraduálne vzdelanie v niektorom z prístupov, v niektorých metódach a technikách v pomáhajúcich profesiách,
 • alebo zaslať v rámci prihlásenia sa audio / video nahrávku, v ktorej preukáže frekventant základné poradenské zručnosti: komunikačné zručnosti – aktívne počúvanie, priamu komunikáciu a efektívnu prácu s otázkami a procesuálne zručnosti – vytvorenie kontaktu a kontraktu, prácu na kľúčovej téme a sprevádzanie klienta exploráciou a prípadným riešením problému.

Termíny a trvanie vzdelávania 

Vzdelávanie v supervízii pozostáva z 240 hodín prezenčne, ktoré prebehnú v rozmedzí dvoch rokov vo forme desiatich modulov – trojdňových stretnutí.

Vzdelávanie otvárame pre 2 skupiny (prvá skupina je už uzavretá), druhá skupina vybratých uchádzačov/ uchádzačiek (20) začne prvý modul vo februári 2021.

LEKTORI VZDELÁVANÍ

Mgr. Vladimír Hambálek

Psychoterapeut a manželský poradca, individuálny aj tímový kouč, supervízor pre oblasť sociálnych služieb, psychologického poradenstva a koučovania, tréner manažérskych zručností a rodinný mediátor. Koučovanie, mediáciu a supervíziu aplikuje v rôznych organizačných kontextoch. Pôsobil ako sociálny pracovník, metodik poradensko-psychologických služieb, v roku 2007 spoluzakladal Coachingplus. V súčasnosti sa venuje najmä rozvoju, vzdelávaniu a supervízii pomáhajúcich profesií. Je členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO), European Mentoring and Coaching Council (EMCC), Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, Asociácie manželských a rodinných poradcov a niekoľkých ďalších odborných organizácií.

Mgr. Zuzana Zimová

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku, ďalej sa kontinuálne vzdelávala v psychoterapii: skupinová psychodynamická psychoterapia, katatýmno-imaginatívna psychoterapia, dyadická vývinová terapia vzťahovej väzby. Má absolvovaný akreditovaný výcvik v supervízii v ASSP. Teoreticky aj prakticky sa špecializuje sa na témy vzťahovej väzby v rodinnom aj inštitucionálnom kontexte. Pracovala ako riaditeľka v Pedagogicko-psychologickej poradni a Centra výchovnej psychologickej prevencie, v občianskom združení Návrat, aj ako supervízorka a metodička poradensko-psychologických služieb a odborných zamestnancov detských domovov na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny.

PhDr. Ivan Valkovič

Psychoterapeut, kouč, supervízor pre oblasť psychologického poradenstva a psychoterapie. Po vysokoškolskom štúdiu psychológie absolvoval postgraduálne vzdelávanie v psychoterapii a supervízii. Ďalej sa vzdeláva v metódach organizačného rozvoja a v supervízii. Je psychoterapeutom akreditovaným Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou Európskou asociáciou pre psychoterapiu. Do roku 2005 bol riaditeľom celoslovenskej siete manželských a rodinných poradí (Centrá poradensko-psychologických služieb) a dodnes je aktívnym supervízorom Asociácie manželských a rodinných poradcov. Od roku 2003 pôsobí ako tréner manažérskych zručností, má skúsenosti s assessment centrom. Je členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO).

Ako prebieha prihlasovanie a splnenie kritérií k výberu

 1. Vyplnenie prihlášky na vzdelávanie cez PRIHLASOVACÍ DOTAZNÍK. Prihlásenie bude spustené od od 5.2. do 31.10.2020.
 2. Zaslanie súhlasu vášho zamestnávateľa so vzdelávaním. Formulár vám bude sprístupnený po prihlásení.
 3. Výber uchádzačov je založený na splnení požiadaviek, zhodnotení odpovedí na otázky v prihlasovacom formulári a poslaní požadovaných podkladov.
 4. Po finalizácii výberového procesu bude s každým vybraným frekventantom uzavretý kontrakt o spolupráci.

Pre bližšie informácie môžete kontaktovať Mgr. Petronelu Blahovcovú  na emailovej adrese: supervizia.np@vudpap.sk


Kontakty:

 • sociálno-psychologické výcviky: Vladimíra Hulínová (0910186072)
 • terapeutické metódy: Katarína Drlíková (0910186890)
 • supervízia: Petronela Blahovcová (0910 185 203)