Prehľad úloh schválených Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV riešených vo VÚDPaP-e po roku 1990

Názov úlohy

Vedúci riešiteľ

Roky riešenia

Psycholingvistické aspekty posunkovej reči nepočujúcich PhDr. Marián Groma 1991-1992
Analýza profesionálneho vývinu mládeže a jeho usmerňovanie v podmienkach trhového hospodárstva PhDr. Karol Adamovič, CSc. 1991-1993
Prevencia sociálnej patológie u detí a mládeže PhDr. Štefan Matula 1991-1993
Determinanty vývinu prosociálneho správania, možnosti jeho ovplyvňovania v procese výchovy a vzdelávania PhDr. Ľubomír Páleník, CSc. 1991-1993
Ekologické vedomie stredoeurópskej mládeže PhDr. Tomáš Kováč, CSc. 1991-1993
Kvalitatívny a kvantitatívny prístup pri diagnostike rozumového vývinu predškolských detí Mgr. Stanislav Fila 1991-1993
Identifikácia a terapia dyslektikov PhDr. Zdenka Macková 1992-1993
Nadanie a tvorivosť: spôsoby identifikácie a rozvíjania PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. 1992-1993
Identifikácia psychických osobitostí rómskej mládeže a možnosti jej spoločenskej adaptácie PhDr. Tibor Vilček 1993-1994
Jazyková kompetencia sluchovo postihnutých detí a možnosti jej rozvíjania PhDr. Marián Groma 1993-1995
Nadanie a tvorivosť: sociálne podmienky ich formovania PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. 1994-1996
Príprava na povolanie a voľba povolania senzoricky a telesne postihnutej mládeže PhDr. Karol Adamovič, CSc. 1994-1996
Psychologické činitele integrácie postihnutých detí do bežných škôl PhDr. Ivan Učeň, CSc. 1994-1996
Vývin komunikačnej interakcie v rodinách so sluchovo postihnutým dieťaťom raného a predškolského veku PhDr. Katarína Nováková, CSc. /
PhDr. Ľubica Kročanová
1994-1997
Psychické a sociálne zdroje zvládacích procesov v škole PhDr. Ján Senka 1994-1996
Efektívnosť psychologickej intervencie v prevencii porúch správania PhDr. Štefan Matula 1994-1996
Psychologické a pedagogické činitele vyučovacieho procesu pri spoločnom vzdelávaní postihnutých a intaktných detí PhDr. Ivan Učeň, CSc. 1997-1999
Nadanie a tvorivosť v osobnostnom a sociálnom kontexte PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. 1997-1999
Psychologická prevencia porúch správania ako optimalizácia vývinu osobnosti dieťaťa PhDr. Štefan Matula 1997-1999
Zvládacie stratégie detí a mládeže v kontexte školskej úspešnosti PhDr. Ján Senka /
PhDr. Ľuba Medveďová
1997-1999
Psychologické aspekty výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi edukačnými potrebami PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. 2000-2002
Selektívna psychologická prevencia porúch správania detí a mládeže PhDr. Štefan Matula 2000-2002
Zdroje stresu a zdroje zvládania u detí a adolescentov PhDr. Ľuba Medveďová 2000-2002
Špecifiká vývinu a realizácia potenciálu nadaných detí PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. 2000-2002
Sociálna a školská integrácia a jej intervencia v psychickom vývine postihnutých a intaktných detí Ivan Učeň, CSc. /
PhDr. Katarína Zborteková
2000-2002
Kognitívny a sociálny vývin detí so špeciálnymi edukačnými potrebami PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. 2003-2005
Psychologická prevencia a psychologická intervencia ako fázy integrovanej starostlivosti o deti a mládež s poruchami správania PhDr. Štefan Matula 2003-2005
Vývinové charakteristiky integrovane vzdelávaných detí a adolescentov s insuficientnými komunikačnými schopnosťami PhDr. Katarína Zborteková 2003-2005
Kvalita života – jej osobnostné a sociálne zdroje u intaktných a hendikepovaných detí a adolescentov PhDr. Tomáš Kováč, CSc. 2003-2005
Dimenzie vývinu a efektívnosť diferencovaných edukačných postupov na rozvoj intelektového nadania PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. 2003-2005
Psychologické a pedagogické aspekty kognitívneho rozvoja a sociálnej integrácie rómskych žiakov PhDr. Eva Farkašová, CSc. 2003-2005
Metódy evalvácie poradenských preventívnych programov v integrovanom systéme preventívnej a poradenskej psychologickej starostlivosti o deti a mládež PhDr. Štefan Matula 2006-2008
Sociálna začlenenosť detí s narušenou komunikačnou schopnosťou a možnosti jej ovplyvňovania v procese školskej integrácie PhDr. Katarína Zborteková 2006-2009
Spokojnosť so životom a sebaocenenie intaktných a hendikepovaných detí a adolescentov z pohľadu pozitívnej psychológie a možnosti psychologickej intervencie PhDr. Tomáš Kováč, CSc./
PhDr. Ľubomír Páleník, CSc.
2006-2008
Osobnosť nadaného jedinca PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. 2008-2010