Zámer národného projektu na podporu inklúzie

Tlačová správa

  1. februára 2020 Bratislava

Komisia pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os 1 schválila zámer národného projektu na podporu inklúzie – „Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie“ (skrátene Usmerňovať pre prax“)

Komisia, ktorá predstavuje partnerskú platformu zloženú zo zástupcov štátnej správy, samosprávy, zástupcov neziskového sektora a zamestnávateľov, schválila na svojom 14. zasadnutí zámer národného projektu s názvom „Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie“. Tento projekt je zameraný na kľúčovú oblasť vzdelávania – inklúziu.

Projekt bude realizovať Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Projektové aktivity budú zamerané priamo na ľudí, ktorí bezprostredne ovplyvňujú inkluzívny rozmer na školách – pedagogickí a odborní zamestnanci. Práve im sa  prostredníctvom podpory z Európskeho sociálneho fondu vytvoria podmienky pre profesijný rozvoj vrátane metodickej podpory. Zabezpečí sa tak efektívnejšia inklúzia detí s rozmanitými potrebami v školách.

V súvislosti s podporou inklúzie na školách je hlavným cieľom národného projektu upraviť a aktualizovať systém usmerňovania pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pôsobia  ako  ďalšie zložky výchovného poradenstva a prevencie v školách a školských zariadeniach. Jednou z úloh zámeru národného projektu je zabezpečiť podporu v dostupnosti jednotného, kvalitného a efektívneho metodického usmerňovania pri práci s kvalitnými a predovšetkým aktuálnymi diagnostickými nástrojmi.

Realizácia projektu prispeje k  vytváraniu vhodných podmienok pre vzdelávanie, ktoré bude zohľadňovať individuálne potreby dieťaťa. Rovnaký inkluzívny prístupu ku vzdelaniu umožní podporu jeho psychického, sociálneho a telesného zdravia. Aktualizáciou a tvorbou nových psychologických, špeciálnopedagogických a pedagogických metód a metodík a ich  implementáciou do poradenského procesu sa nastaví proces štandardizácie metodík  a zefektívni sa systém výchovného poradenstva a prevencie.

Zámer národného projektu bol schválený s celkovým rozpočtom projektu vo výške 5,9 mil. eur. Rozpočet  zámeru národného projektu pozostáva zo zdrojov EŠIF a štátneho rozpočtu.

Ministerstvo školstva chce i týmto spôsobom podporiť inkluzívne vzdelávanie na školách, ako jednu z kľúčových oblastí podporovaných prostredníctvom prioritnej osi 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.