Zverejnili sme nové odborné postupy v pedagogickej a poradenskej praxi

V trojici odborných postupov sa venujeme nasledujúcim témam:

Dieťa experimentujúce so psychoaktívnymi látkami z pohľadu reedukačného centra
Experimentovanie detí základných a stredných škôl s drogami predstavuje aktuálny a závažný problém. Opakované užitie drogy predstavuje značné riziko vzniku drogovej závislosti. Napriek skutočnosti, že školy kladú pri prevencii dôraz na problematiku drogových závislostí, počet detí a mládeže konzumujúcich drogy je vysoký a znižuje sa tiež veková hranica experimentovania s drogami.

Deti a mladí ľudia s transrodovou identitou a rodovo rozmanití v edukačnom aj poradenskom procese
Deti a mladí ľudia mnohokrát vnímajú svoju odlišnosť od iných, nie vždy ju vedia pomenovať aj preto, že prechádzajú rôznymi vývinovými úlohami, ktoré by mali napĺňať. Jednou z možností, v čom sa cítia iní a iné, je ich rodová identita. Rodová identita sa vyvíja a je uvedomovaná už od raného detstva (APA, 2020), pričom deti/mladí ľudia môžu prechádzať aj dlhými obdobiami jej zvažovania a v súvislosti s tým prežívať stres, zmätok, rôzne zložité pocity, a to aj vo vzťahu k svojim spoločenským identitám (t. j. kým sú; ako sa budú prezentovať a i.).

Deti/mladiství s problémami v kariérovom vývine
Kariérové poradenstvo pre žiakov so ŠVVP – zrakové postihnutie
Kariérové poradenstvo predstavuje komplexnú odbornú pomoc človeku pri riešení jeho rozmanitých vývinových úloh, situácií a pri realizácii jeho potrieb vo sfére práce, zamestnania, povolania, vrátane vzdelávania a odbornej prípravy. Predstavuje systémový vývinový prístup k človeku počas životnej cesty.
Poradenstvo predstavuje proces/činnosť, ktorým/-ou vyškolený odborník poskytuje záujemcovi informácie, ktoré potrebuje na riešenie konkrétnej životnej situácie, odovzdáva mu vedomosti nevyhnutné pri riešení aktuálneho problému, umožňuje mu získať vhodné zručnosti a kompetencie v prekonávaní životných prekážok.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.